Giaibaisgk.com 46 Dec. 29

Giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Học tập
Hướng dẫn giải bài Ôn tập cuối năm phần số học toán lớp 6 từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số trong sách giáo khoa toán lớp 6. Nội dung giải bài ôn tập cuối năm phần số học : giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2 gồm có tổng hợp công thức, triết lý, giải pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 6 .

Lý thuyết

Trước khi đi vào giải bài ôn tập cuối năm phần số học : giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2, tất cả chúng ta hãy ôn lại kiến thức và kỹ năng của những bài trước :

1. Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

2. Chương II – Số nguyên

3. Chương III – Phân số

Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com 46 Dec. 29Câu hỏi ôn tập cuối năm phần số học

Dưới đây là giải bài ôn tập cuối năm phần số học : giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com trình làng với những bạn khá đầy đủ chiêu thức giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải cụ thể bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2 của bài ôn tập cuối năm phần số học từ Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đến Chương III – Phân số cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 170 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Tìm giao của tập hợp C những số chẵn và tập hợp L những số lẻ .

Bài giải:

Gọi một số ít m ∈ Z thì 2 m là số chẵn và 2 m + 1 là số lẻ. Ta có :
C = { x ∈ Z / x = 2 m }
L = { x ∈ Z / x = 2 m + 1 }
⇒ C ∩ L = Ø vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ .

2. Giải bài 171 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Tính giá trị những biểu thức sau :
A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 ;
B = – 377 – ( 98 – 277 )
C = – 1,7 × 2,3 + 1,7. × ( – 3,7 ) – 1,7 × 3 – 0,17 : 0,1
D = \ ( 2 { 3 \ over 4 }. \ left ( { – 0,4 } \ right ) – 1 { 3 \ over 5 }. 2,75 + \ left ( { – 1,2 } \ right ) : { 4 \ over { 11 } } \ )
\ ( E = { { \ left ( { { 2 ^ 3 }. 5.7 } \ right ) \ left ( { { 5 ^ 2 } { {. 7 } ^ 3 } } \ right ) } \ over { { { \ left ( { { { 2.5.7 } ^ 2 } } \ right ) } ^ 2 } } } \ )

Bài giải:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53

= 239 ;

B = – 377 – (98 – 277)

= – 377 – 98 + 277
= – 198 ;

C = – 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) – 1,7×3 – 0,17:0,1

= 1,7. ( – 2,3 – 3,7 – 3 – 1 )
= 1,7. ( – 10 )
= – 17 ;

D = \(2{3 \over 4}.\left( { – 0,4} \right) – 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { – 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\ ( = { { 11 } \ over 4 }. { { – 4 } \ over { 10 } } – { 8 \ over 5 }. { { 11 } \ over 4 } + { { – 6 } \ over 5 }. { { 11 } \ over 4 } \ )
\ ( = { { 11 } \ over 4 }. \ left ( { { { – 4 } \ over { 10 } } – { 8 \ over 5 } + { { – 6 } \ over 5 } } \ right ) \ )
\ ( = { { 11 } \ over 4 }. { { – 2 – 8 – 6 } \ over 5 } \ )
\ ( = { { 11 } \ over 4 }. { { – 16 } \ over 5 } \ )
\ ( = { { – 44 } \ over 5 } \ ) ;

E = \({{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

\ ( = { { { 2 ^ 3 } { {. 5 } ^ 3 } { {. 7 } ^ 4 } } \ over { { 2 ^ 2 } { {. 5 } ^ 2 } { {. 7 } ^ 4 } } } \ )
= 2 × 5
= 10 .

3. Giải bài 172 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Chia đều 60 chiếc kẹo cho toàn bộ học viên lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học viên ?

Bài giải:

Gọi số người của lớp 6C là x ( người ) và số kẹo mỗi người nhận được là m ( kẹo ) thì ta có :
60 = x. m + 13, với 13 < x . Chuyển vế ta được : x. m = 60 – 13 hay x. m = 47 .

Vì 13 Vậy lớp 6C có 47 người .

4. Giải bài 173 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết tốc độ dòng nước là 3 km / h. Tính độ dài khúc sông đó .

Bài giải:

Ta hoàn toàn có thể giải bài trên bằng 2 cách :

Cách 1:

Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong 3 giờ .
Vận tốc xuôi dòng bằng tốc độ thực của ca nô cộng với 3 km / h .

Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi 3 km/h.

Do đó tốc độ xuôi dòng hơn tốc độ ngược dòng của ca nô là 6 km / h .
Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là 6 km nên trong 3 giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là :
6. 3 = 18 km ;
Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là 18 km .
Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm 2 giờ nữa .
Do đó tốc độ ngược dòng là : 18 : 2 = 9 ( km / h ) .
Vậy độ dài khúc sông là : 9. 5 = 45 ( km ) .

Cách 2:

Có thể đưa bài toán trên về bài toán tìm x như sau :
Gọi độ dài khúc sông là x ( km ) .
Vận tốc xuôi dòng của ca nô là : \ ( { x \ over 3 } \ ) ( km / h )
Vận tốc ngược dòng của ca nô là : \ ( { x \ over 5 } \ ) ( km / h ) .
Vận tốc thực của ca nô bằng : \ ( { x \ over 3 } – 3 = { x \ over 5 } + 3 \ ) hay 5 x – 45 = 3 x + 45
Chuyển vế ta được : 2 x = 90. Vậy x = 45 ( km ) .

5. Giải bài 174 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

So sánh hai biểu thức A và B biết rằng :
\ ( A = { { 2000 } \ over { 2001 } } + { { 2001 } \ over { 2002 } } \ )
\ ( B = { { 2000 + 2001 } \ over { 2001 + 2002 } } \ )

Bài giải:

Ta có : \ ( { { 2000 } \ over { 2001 } } > { { 2000 } \ over { 2001 + 2002 } } \ ) ( cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn )
\ ( { { 2001 } \ over { 2002 } } > { { 2001 } \ over { 2001 + 2002 } } \ ) ( cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn )
Cộng vế với vế ta được :
\ ( { { 2000 } \ over { 2001 } } + { { 2001 } \ over { 2002 } } > { { 2000 } \ over { 2001 + 2002 } } + { { 2001 } \ over { 2001 + 2002 } } \ )

Vậy A > B

6. Giải bài 175 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?

Bài giải:

Ta có :
4 giờ 30 phút = \ ( { 9 \ over 2 } \ ) giờ, 2 giờ 15 phút = \ ( { 9 \ over 4 } \ ) giờ .
Mỗi giờ vòi A chảy vào được \ ( { 1 \ over 2 } : { 9 \ over 2 } = { 1 \ over 9 } \ ) ( bể ) .
Vòi B chảy vào được : \ ( { 1 \ over 2 } : { 9 \ over 4 } = { 2 \ over 9 } \ ) ( bể ) .
Cả hai vòi chảy được \ ( { 1 \ over 9 } + { 2 \ over 9 } = { 1 \ over 3 } \ ) ( bể ) .
Vậy để đầy bể thì cả hai vòi cùng chảy vào trong \ ( 1 : { 1 \ over 3 } = 3 \ ) ( giờ ) .

7. Giải bài 176 trang 67 sgk Toán 6 tập 2

Tính :
a ) \ ( 1 { { 13 } \ over { 15 } }. { \ left ( { 0,5 } \ right ) ^ 2 }. 3 + \ left ( { { 8 \ over { 15 } } – 1 { { 19 } \ over { 60 } } } \ right ) : 1 { { 23 } \ over { 24 } } \ )
b ) \ ( { { \ left ( { { { { { 11 } ^ 2 } } \ over { 200 } } + 0,415 } \ right ) : 0,01 } \ over { { 1 \ over { 12 } } – 37,25 + 3 { 1 \ over 6 } } } \ )

Bài giải:

a) \(1{{13} \over {15}}.{\left( {0,5} \right)^2}.3 + \left( {{8 \over {15}} – 1{{19} \over {60}}} \right):1{{23} \over {24}}\)

\ ( = { { 28 } \ over { 15 } }. { \ left ( { { 1 \ over 2 } } \ right ) ^ 2 }. 3 + \ left ( { { 8 \ over { 15 } } – { { 79 } \ over { 60 } } } \ right ) : { { 47 } \ over { 24 } } \ )
\ ( = { { 28 } \ over { 15 } }. { 1 \ over 4 }. 3 + { { 8.4 – 79 } \ over { 60 } } : { { 47 } \ over { 24 } } \ )
\ ( = { 7 \ over 4 } + { { – 47 } \ over { 60 } }. { { 24 } \ over { 47 } } \ )
\ ( = { 7 \ over 5 } + { { – 2 } \ over 5 } \ )
\ ( = { 5 \ over 5 } = 1 \ )

b) \({{\left( {{{{{11}^2}} \over {200}} + 0,415} \right):0,01} \over {{1 \over {12}} – 37,25 + 3{1 \over 6}}}\)

\ ( = { { \ left ( { { { 121 } \ over { 200 } } + { { 415 } \ over { 1000 } } } \ right ) : { 1 \ over { 100 } } } \ over { { 1 \ over { 12 } } – { { 149 } \ over 4 } + { { 19 } \ over 6 } } } \ )
\ ( = { { \ left ( { { { 121 } \ over { 200 } } + { { 83 } \ over { 200 } } } \ right ) : { 1 \ over { 100 } } } \ over { { { 1 – 447 + 38 } \ over { 12 } } } } \ )
\ ( = \ left ( { { { 204 } \ over { 200 } } : { 1 \ over { 100 } } } \ right ) : { { – 408 } \ over { 12 } } \ )
\ ( = { { 102 } \ over { 100 } }. { { 100 } \ over 1 }. { { – 12 } \ over { 408 } } \ )
\ ( = { { – 12 } \ over 4 } = – 3 \ )

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 170 171 172 173 174 175 176 trang 67 sgk toán 6 tập 2 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập