articlewriting1

Tải Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập môn Vật

Học tập
Ngày đăng : 26/12/2020, 22 : 31

“Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”?. Phát biểu này đúng hay sai.[r] (1)Bài 2.1 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện ba dây dẫn khác a) Từ đồ thị, xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn hiệu điện đặt hai đầu dây dẫn 3V b) Dây dẫn có điện trở lớn nhất? Nhỏ nhất? Giải thích ba cách khác Trả lời: a) Từ đồ thị, U = 3V thì: I1 = 5mA R1 = 600Ω I2 = 2mA R2 = 1500Ω I3 = 1mA R3 = 3000Ω b) Ba cách xác định điện trở lớn nhất, nhỏ là: Cách 1: Từ kết tính ta thấy dây dẫn có điện trở lớn nhất, dây dẫn có điện trở nhỏ Cách Từ đồ thị, khơng cần tính tốn, hiệu điện thế, dây dẫn cho dòng điện chạy qua có cường độ lớn điện trở dây nhỏ Ngược lại, dây dẫn cho dịng điện chạy qua có cường độ nhỏ dây có điện trở lớn Cách 3: (2)Cho điện trở R = 15 Ω a) Khi mắc điện trở vào hiệu điện 6V dịng điện chạy qua có cường độ bao nhiêu? b) Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở bao nhiêu? Trả lời: I = U/R = 6/15 = 0,4A Cường độ dòng điện qua điện trở là: Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A tức I = 0,7A Khi hiệu điện là: U = I x R = 0,7 x 15 = 10,5V Bài 2.3 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Làm thí nghiệm khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện đặt hai đầu vật dẫn kim loại, người ta thu bảng số liệu sau: Ư(V) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 I(A) 0,31 0,61 0,90 1,29 1,49 1,78 a) Vẽ đồ thi biểu diễn phụ thuộc I vào U b) Dựa vào đồ thị câu a, tính điện trở vật dẫn bỏ qua sai số phép đo Trả lời: a) Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện vẽ hình đây: (3)Cho mạch điện có sơ đồ hình 2.2, điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch UMN = 12V a) Tính cường độ dịng điện I1 chạy qua R1 b) Giữ nguyên UMN = 12V, thay điện trở R1 điện trở R2, ampe kế giá trị I2 = I1/2 Tính điện trở R2 Trả lời: Bài 2.5 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Điện trở dây dàn định có mối quan hệ phụ thuộc ? A Tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn B Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn C Không phụ thuộc vào hiệu điện đặt váo hai đầu dây dẫn D.Giám cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm Trả lời: Chọn C Không phụ thuộc vào hiệu điện đặt hai đầu dây dẫn Bài 2.6 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Khi đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R dịng điện chạy qua có cường độ I Hệ thức biểu thị định luật Ôm? Trả lời: (4)Đơn vị đơn vị đo điện trở? A Ôm (Q) B Oát (W) C Ampe (A) D Vôn (V) Trả lời: Chọn A Ôm (Q) Bài 2.8 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ơm làm thay đổi đại lượng số đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn? A Chỉ thay đổi hiệu điện B Chỉ thay đổi cường độ dòng điện C Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn D Cả ba đại lượng Trả lời: Chọn D Cả ba đại lượng Bài 2.9 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Dựa vào cơng thức R = U/I có học sinh phát biểu sau: “Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây” Phát biểu hay sai? Vì sao? Trả lời: Phát biểu sai vì: Điện trở phụ thuộc vào chất vật dẫn, khơng phụ thuộc vào cường độ dịng điện hiệu điện Bài 2.10 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Đặt hiệu điện 6V vào hai đầu điện trở dịng điện qua điện trở có cường độ 0,15A a.Tính trị số điện trở này? b Nếu tăng hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở lên 8V trị số điện trở có thay đổi khơng? Trị số ? Dịng điện qua có cường độ Trả lời: a Trị số điện trở: R = U/I = 6/0,15 = 40Ω b Nếu tăng hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở 8V điện trở lúc không thay đổi R’ = 40Ω (5)Giữa hai đầu điện trở R1 = 20Ω có hiệu điện U = 3,2V a.Tính cường độ dịng điện I1 qua điện trở b Giữ nguyên hiệu điện U cho đây, thay điện trở R1 điện trở R2 cho dòng điện qua R2 có cường độ I2 = 0,8I1 Tính R2 Trả lời: a Cường độ dịng điện qua điện trở: I1 = U/R1 = 3,2/20 = 0,16AA b Ta có: I2 = 0,8I1 = 0,8 x 0,16 = 0,128A ⇒ R2 = U/I2 = 3,2/0,128 = 25Ω Bài 2.12 trang Sách tập (SBT) Vật lí 9 Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai điện trở R1 R2 a.Từ đồ thị tính trị số điện trở R1 R2 b.Tính cường độ dịng điện I1, I2 tương ứng qua điện trở đặt hiệu điện thế U = 1,8V vào hai đầu điện trở Trả lời:

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập môn Vật lý lớp 9,

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập