08PP0608 300x63 1

08PP0609 – Đổi Mới Giáo Viên

Học tập

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG

Câu 1: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

. A. I B. II C. III D. Không xác lập

Câu 2: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

. A. NaOH B. CuOH C. KOH D. Fe ( OH ) 3

Câu 3: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

. A. BaSO4 B. BaO C. BaCl D. Ba ( OH ) 2

Câu 4: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

. A. FeO B. Fe2O3 C. Fe D. FeCl3

Câu 5: Trong P2O5, P hóa trị mấy

. A. I B. II C. IV D. V

Câu 6: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

. A. NaCl B. BaCl2 C. NaO D. MgCl

Câu 7: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

. A. CaOH B. Ca ( OH ) 2 C. Ca2 ( OH ) D. Ca3OH

Câu 8: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

. A. CrSO4 B. Cr ( OH ) 3 C. Cr2O3 D. Cr2 ( OH ) 3

Câu 9: Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

.A. XY                    B. X2Y                   C. X3Y                   D. Tất cả đáp án.

Câu 10: Chọn câu sai

. A. Hóa tri là số lượng biểu lộ năng lực link của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia
. B. Hoá trị của một nguyên tố được xác lập theo hóa trị của H chọn làm đơn vị chức năng và hóa trị của oxi là 2 đơn vị chức năng
. C. Quy tắc hóa trị : x. a = y. b
. D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Đáp án:

08PP0608

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Đặt hóa trị của C là x.

→ CO còn hoàn toàn có thể viết là CxOII .
Theo quy tắc hóa trị : 1 x = 1. II → x = II

Câu 6: vì Y có nguyên tử khối là 35. 5→ Cl. X có số p=e là 13→ Natri mà có hóa trị I → NaCl

Câu 7: gọi CTHH chung là Cax(OH)y

x / y = 1/2

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y →  Ta được x = 1, y = 2 → CTHH: Ca(OH)2

Câu 8: Trong hợp chất Cr hóa trị II mà gốc sunfat có hóa trị II

Câu 9: Vì với XO có O là II nên X có hóa trị II. Tương tự với Na2Y

Câu 10: Photpho có 2 hóa trị là III và IV

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập