articlewriting1

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở lớp p là 11 nguyên tử nguyên tố Y

Học tập
Nội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án B
  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp p là 11→ Cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s23p5Vì electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào phân lớp p → Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố p → Chọn B.
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 10 hay nhất
 • Video liên quan

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đáp án B

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp p là 11→ Cấu hình electron của X : 1 s22s22p63s23p5Nhận thấy e ở đầu cuối điền vào phân lớp 3 p → X thuộc loại nguyên tố p → Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIIA ( halogen ) làỞ trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen có số electron độc thân làLiên kết trong phân tử của các đơn chất halogen làChất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện kèm theo thường ?Theo chiều từ F → Cl → Br → I, giá trị độ âm điện của các đơn chấtBán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau :Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi đổi khác theo quy luậtKhí nào sau đây có màu vàng lục

Nhận xét nào đúng khi so sánh tính phi kim của các nguyên tố halogen

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

ng. tử ng. tố X có tổng số e trong các phân lớp p là 11. Ng. tử ng. tố Y có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện trong X là 10 hạt. X, Y là ng. tố : 18/06/2021 3,665

Đáp án B
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp p là 11→ Cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s23p5Vì electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào phân lớp p → Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố p → Chọn B.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bổ trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu ? Xem đáp án » 18/06/2021 6,675

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt ( p, n, e ) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,286

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có lớp ngoài cùng là lớp M ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,978

Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3 p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3 s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là Xem đáp án » 18/06/2021 1,919

Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N.Cấu hình electron của X là : Xem đáp án » 18/06/2021 1,747

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là các nguyên tố : Xem đáp án » 18/06/2021 951

Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron ở phân mức ở đầu cuối là 3 d2. Số thứ tự của nguyên tố X trong bảng mạng lưới hệ thống tuần hoàn là : Xem đáp án » 18/06/2021 944

ckhông mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của R là Xem đáp án » 18/06/2021 924

Nguyên tử nguyên tố M có phân bổ electron ở phân lớp có nguồn năng lượng cao nhất là 3 d6. Tổng số electron của nguyên tử M là Xem đáp án » 18/06/2021 728

Số nguyên tố mà nguyên tử của nó ( ở trạng thái cơ bản ) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là Xem đáp án » 18/06/2021 675

Số nguyên tố có tổng số electron trên các phân lớp d bằng 5 là : Xem đáp án » 18/06/2021 452

Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm. Kết luận nào sau đây không đúng với R ?

Xem đáp án » 18/06/2021 333

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 4 s1 ? Xem đáp án » 18/06/2021 288

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố Xem đáp án » 18/06/2021 276 loading60 điểm NguyenChiHieu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 11. Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện ít hơn tổng số hạt mang điện trong X là 10 hạt. X, Y là các nguyên tố A. 13A l và 35B r. B. 13A l và 17C l. C. 17C l và 12M g .D. 14S i và 35B r Tổng hợp câu vấn đáp ( 1 ) C. 17C l và 12M g.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Câu 135. Cho phản ứng : Sau khi cân đối ( với thông số là các số nguyên, tối giản ), tổng thông số của các chất tham gia phản ứng là A. 28. B. 20. C. 22. D. 24 .
 • Câu 203. Hoà tan trọn vẹn 6,4 gam Cu bằng dung dịch HNO3 ( dư ), thu được x mol NO2 ( là mẫu sản phẩm khử duy nhất của N + 5 ). Giá trị của x là A. 0,25. B. 0,15. C. 0,2. D. 0,10 .
 • Câu 415. Chia 22,0 g hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng hết với O2 thu được 15,8 g hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 cho công dụng với dung dịch HCl dư thu được V ( lít ) khí H2 ( đktc ). Giá trị của V là A. 6,72. B. 13,44. C. 8,96. D. 3,36
 • Cho 27,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tính năng với O2 thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho hàng loạt Y tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Z chứa 96,85 gam muối là và 10,64 lít ( đktc ) khí SO2 duy nhất. Giá trị của m là A. 34,85. B. 20,45. C. 38,85. D. 31,25 .
 • Cho các phát biểu sau : ( a ) Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau. ( b ) Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không trọn vẹn giống nhau. ( c ) Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm khi nào cũng giống nhau. ( d ) Số lớp electron của nguyên tử và ion đều bằng số thứ tự của chu kì trong bảng tuần hoàn. ( e ) Các chu kì nhỏ gồm có các nguyên tố s, p, còn các chu kì lớn gồm có các nguyên tố s, p, d, f Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3 .
 • u 19 : Các hạt cấu trúc nên hạt nhân nguyên tử là : A. n, e ​ B. e, p ​ C. n, p ​ D. e, p, n Câu 20 : Các hạt mang điện là : A. n, e ​ B. e, p ​ C. n, p ​ D. e, p, n Câu 21 : Hạt không mang điện là : A. e ​ B. e, p ​ C. n ​ D. e, n Câu 22 : Hạt mang điện tích dương là : A. n, e ​ B. p ​ C. n ​ D. e Câu 23 : Hạt mang điện tích âm là : A. p, e ​ B. p ​ C. n ​ D. e Câu 24 : Các hạt tạo nên vỏ nguyên tử là : A. e ​ B. e, p ​ C. n ​ D. e, n Câu 25 : Các hạt cấu trúc nên hầu hết các nguyên tử là : A. n, e ​ B. e, p ​ C. n, p ​ D. e, p, n
 • Câu 217. Cho dung dịch HCl đặc công dụng với 6,32 gam KMnO4. Khối lượng HCl đã bị oxi hoá là A. 7,3 gam. B. 23,36 gam. C. 3,65 gam. D. 11,68 gam .
 • X, Y là 2 muối cacbonat của sắt kẽm kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch HCl, thu được 6,72 lít khí CO2 ( đktc ). Hai sắt kẽm kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba .
 • Câu 24. Cho các phương trình phản ứng
  (a) (b)
  (c) (d)
  Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa – khử là
  A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

 • Câu 87. Nhóm nào sau đây gồm các chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ? A. Cl2, Fe. B. Na, FeO. C. H2SO4, HNO3. D. SO2, FeO .

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập