Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế và được mắc như thế nào trong mạch điện

Cho biết cách mắc vôn kế, ampe kế để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết

Trang trước Trang sau

Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Nội dung chính

  • Cho biết cách mắc vôn kế, ampe kế để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện.
  • Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết
  • Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện
  • Phải Mắc Ampe Kế Và Vôn Kế Mắc Như Thế Nào Sau Đây Là Đúng? Cách Nhận Biết Vôn Kế Và Ampe Kế
  • Video liên quan

Vôn kế được mắc song song vào mạch điện cần đo hiệu điện thế. Chốt dương của vôn kế được nối về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế được nối về phía cực âm của nguồn .

Quảng cáo

Ví dụ 1: Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là:

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện .B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch .C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn .D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch .Trong sơ đồ trên, vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn .

Chọn C.

Ví dụ 2: Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện .B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch .C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn .D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch .Khi khóa K mở, vôn kế vẫn mắc song song với nguồn điện, nó cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện .

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

A. Vôn kế ( 1 ) mắc đúng, vôn kế ( 2 ) mắc sai .B. Vôn kế ( 1 ) mắc sai, vôn kế ( 2 ) mắc đúng .C. Cả hai vôn kế đều mắc sai .D. Cả hai vôn kế đều mắc đúng .Vôn kế cần được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế ( 1 ) mắc sai, vôn kế ( 2 ) mắc đúng .

Chọn B.

Câu 1: Cho mạch điện sau, nhận định nào sau đây là đúng:

A. V1 chỉ hiệu điện thế hai đầu nguồn điện .B. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ1 .C. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện .D. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện .E. V1 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ2 .
Hiển thị đáp án
Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1. V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc tiếp nối đuôi nhau Đ1 và Đ2 .

Chọn B.

Quảng cáo

Câu 2: Cho mạch điện bên, biết hai bóng đèn cùng loại khi ta biết:

A. K đóng số chỉ V1 luôn luôn lớn hơn số chỉ V2 .B. K đóng số chỉ V2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V1 .C. K mở số chỉ V2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V1 .D. K đóng hay mở số chỉ V1 luôn lớn hơn số chỉ V2 .E. K đóng hay mở số chỉ V1 luôn không đổi khác .Nhận định nào đúng nhất trong những nhận định và đánh giá trên .
Hiển thị đáp án
Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1 .Khi K mở, V2 chỉ số 0 vì không có dòng điện qua đèn, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn .Khi K đóng, V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc tiếp nối đuôi nhau Đ1 và Đ2, nên số chỉ của V1 lớn hơn số chỉ của V2. Số chỉ của V1 khi K đóng và khi K mở là khác nhau .

Chọn D.

Câu 3: Cách mắc vôn kế nào là đúng trong các hình sau:

Hiển thị đáp án
Vôn kế cần được mắc song song với bóng đèn .Các hình 2 và 3 là mắc đúng, hình 1 và 4 mắc sai .

Câu 4: Trong mạch điện sau, số chỉ của Vôn kế cho biết điều gì?

Hiển thị đáp án
Mạch điện được nối kín, vôn kế được mắc song song với đèn nên số chỉ của vôn kế lúc này là hiệu điện thế hai đầu bóng đèn trong mạch, hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện .Chú ý : mặc dầu nhìn sơ đồ có vẻ như như vôn kế được mắc song song với nguồn điện, nó sẽ cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện ( mà ta thấy ghi trên thân pin ví dụ điển hình ), nhưng không đúng, khi mạch hở thì vôn kế mới cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện, còn khi mạch kín số chỉ vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện .

Câu 5: Hãy điền dấu (+) và (-) cho các vôn kế trong sơ đồ sau:

Hiển thị đáp án
Vôn kế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn .

Câu 6: Hai bạn học sinh An và Bình vẽ sơ đồ mạch điện dùng vôn kế như sau đã đúng chưa? Nếu sai thì sai ở đâu?

Hiển thị đáp án
Bạn An vẽ vôn kế mắc tiếp nối đuôi nhau với bóng đèn là chưa đúng vì vôn kế cần được mắc song song với đèn .Bạn Bình tuy đã mắc vôn kế song song với bóng đèn, nhưng những chốt âm, dương của vôn kế lại bị ngược. Cần mắc chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn .Sơ đồ đúng là

Câu 7: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : 2 pin, 1 khoá K ,1 đèn ,1 Am pe kế,1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện trên.

Hiển thị đáp án
Ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau trong đoạn mạch sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm .Vôn kế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn .Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương của nguồn, qua những dụng cụ điện và đi về cực âm của nguồn .Ta có sơ đồ mạch điện :

Câu 8: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (2 pin), dây dẫn, công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn mắc song song, một Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song.

Hiển thị đáp án
Ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau trong đoạn mạch sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm .Vôn bế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn .Sơ đồ :

Câu 9: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm ba bóng đèn Đ1; Đ2; Đ3 biết Đ1 nt (Đ2 //Đ3). Hai vôn kế V1 đo hiệu điện thế hai đầu Đ1 và V2 đo hiệu điện thế hai đầu Đ2. Khi Vôn kế V1 chỉ 20 V và V2 chỉ 25 V cho ta biết điều gì?

Hiển thị đáp án
Ta có sơ đồ như sau :Khi Vôn kế V1 chỉ 20 V và V2 chỉ 25 V cho ta biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là 20 V và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là 25 V .

Câu 10: Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện, trình diễn chiều dòng điện của mạch trên .b. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn .c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4 V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2 .
Hiển thị đáp án
Sơ đồ mạch điện .

b. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau :I = I1 = I2 = 0,6 A .CĐDĐ qua mỗi đèn là 0,6 A .c. Vì Acqui xe máy còn mới nên hiệu điện thế của Acqui là 12VHiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau :U = U1 + U2 → U2 = U – U1 = 12 – 5,4 = 6,6 ( V )
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện

Câu hỏi : Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện.

Trả lời:

Vôn kế được mắc song song với đoạn mạch cần đo hiệu điện thế hoặc hai đầu nguồn điện cần đo .
Lưu ý : Chốt dương ( + ) của vôn kế được mắc với cực dương ( + ) của nguồn, chốt âm ( – ) của vôn kế được mắc với cực âm ( – ) của nguồn .
Mạch điện dùng vôn kế trong thực tiễn .
Xem thêm những câu hỏi thường gặp môn Vật Lí lớp 7 hay và chi tiết cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Phải Mắc Ampe Kế Và Vôn Kế Mắc Như Thế Nào Sau Đây Là Đúng? Cách Nhận Biết Vôn Kế Và Ampe Kế

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Nguồn điện vào mạch điện gồm sơ đồ vật nhỏng hình 28.4 là 1 pin còn mở màn có ghi 1,5 V .Bạn đang xem : Phải mắc ampe kế và vôn kế mắc như thế nào sau Đây là Đúng ? cách nhận ra vôn kế và ampe kế
Để đo hiệu điện cụ thân nhị đầu một quãng mạch thì buộc phải mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên cùng với đoạn mạch kia. lúc đó chốt ( + ) của vôn kế được mắc với cực ( + ) của nguồn điện và chốt ( – ) của vôn kế được mắc với rất ( – ) của nguồn tích điện nhỏng hình mẫu vẽ sau :
+0+Cho+R1=+2+ôm,+R2=+R3=+3+ôm,+R4=+7+ôm,+Umn=+15V.+Nếu+mắc+vôn+kế+có+điện+trở+rất+lớn+vào+2+điểm+A,+B+thì+vôn+kế+chỉ+bao+nhiêu?+Cực…”>
+ 0 + Cho + R1 = + 2 + ôm, + R2 = + R3 = + 3 + ôm, + R4 = + 7 + ôm, + Umn = + 15V. + Nếu + mắc + vôn + kế + có + điện + trở + rất + lớn + vào + 2 + điểm + A, + B + thì + vôn + kế + chỉ + bao + nhiêu ? + Cực … ” >Cho mạch nguồn năng lượng điện nlỗi hình mẫu vẽ. Nối 2 đầu đoạn mạch cùng với hiệu năng lượng điện vắt Umn > 0C ho R1 = 2 ôm, R2 = R3 = 3 ôm, R4 = 7 ôm, Umn = 15V. Nếu mắc vôn kế gồm có điện trsinh sống rất lớn vào 2 điểm A, B thì vôn kế chỉ bao nhiêu ? Cực dương của vôn kế đề xuất nối cùng với điểm nào ? Tại sao ? Nối A và B bởi 1 ampe kế gồm có nguồn năng lượng điện trnghỉ ngơi ko đáng chú ý quan tâm. Tìm số chỉ của ampe kế
mắc vôn kế vào AB ta có ( U_V = U_3-U_1left ( 1 ight ) )( U_3 = I_3. R_3 = dfracU_MNR_3 + R_4. R_3 = dfrac1510. 3 = 4,5 left ( V ight ) )( U_1 = I_1. R_1 = dfracU_MNR_1 + R_2. R_1 = dfrac155. 2 = 6 left ( V ight ) )( Rightarrow U_V = – 1,5 left ( V ight ) ) vệt trừ ở đây chỉ bộc lộ chiều mẫu nguồn năng lượng điện thôi bn nhávậy cực dương vôn kế nối với điểm B vị sống trên ta thấy Uv = U3-U1 quy ước theo hướng mẫu đ đi từ bỏ A -> B ta đc Uv âm => chiều đúng chiếc điện đi từ bỏ A -> Bgiả dụ mắc Ampe kế ta được mạch ( R1 / / R3 ) nt ( R2 / / R4 )( Rightarrow R_td = dfracR_1. R_3R_1 + R_3 + dfracR_2. R_4R_2 + R_4 = 3,3 left ( Omega ight ) )( Rightarrow I_A = I = dfracU_MNR_tdapprox4, 54 left ( A ight ) )
Đúng 1
Bình luận (0)
Đúng 1B ình luận ( 0 )Để đo hiệu năng lượng điện thay thân nhị đầu đoạn mạch yêu cầu mắc vôn kế Theo phong thái nào dưới đây ?A. Mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên cùng với đoạn mạch sao cho chốt âm của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện .B. Mắc vôn kế tiếp nối với đoạn mạch sao để cho chốt dương của nó được mắc về phía rất dương của nguồn tích điện .C. Mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên với đoạn mạch thế nào cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn tích điện .D. Mắc vôn kế tiếp liền cùng với đoạn mạch làm thế nào để cho chốt dương của nó được mắc về phía rất âm của nguồn điện áp.
Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 7 Vật lýĐáp án : C .Để đo hiệu năng lượng điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch ý kiến đề nghị mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên cùng với đoạn mạch thế nào cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của điện áp nguồn .
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Cho mạch nguồn năng lượng điện như hình vẽ. Biết R 1 = 4 Ω, R 2 = R 3 = 6 Ω, R 4 là trở thành trsinh hoạt. Đặt vào nhị đầu mạch điện một hiệu điện nạm U A B = 33 ( V ) .1. Mắc vào CD một ampe kế toàn bộ điện trsinh hoạt cực kỳ nhỏ dại không đáng quan tâm và kiểm soát và điều chỉnh R 4 làm cho R 4 = 14 Ω. Tìm số chỉ ampe kế cùng chiều mẫu điện qua ampe kế ?2. Txuất xắc ampe kế bằng vôn kế toàn bộ R V vô cùng lớna ) Tìm số chỉ của vôn kế với cho thấy thêm rất + của vôn kế nối vào điểm nào ?b ) đổi khác R 4 để cho vôn kế bằng 0. Tìm hệ thức contact thân R 1, R 2, R 3, R 4 ? Tìm R 4 thời hạn đó ? Nếu cố kỉnh vôn kế bởi một điện trlàm việc R 5 = 10 Ω thì I qua những nguồn năng lượng điện trở cùng mạch thiết yếu như vậy nào ?
Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Lớp 11 Vật lýBình luận ( 0 )Trong mạch nguồn năng lượng điện chuyển phiên chiều, số chỉ của vôn kế cho thấy thêm cực hiếm nào của hiệu điện thế ? Một vôn kế mắc vào nhị đầu tụ điện trong đoạn mạch chuyển phiên chiều, chỉ số của vôn kế là U. Khi kia đích thực tụ nguồn năng lượng điện phải chịu một hiệu điện cố về tối nhiều là bao nhiêu ?

A. Vôn kế cho thấy quý hiếm ngay tắp lự. Hiệu năng lượng điện cụ về tối đa nhưng tụ năng lượng điện đề nghị chịu đựng là U 2

B. Vôn kế cho biết giá trị hiệu dụng. Hiệu điện cố kỉnh buổi tối nhiều nhưng mà tụ điện đề xuất chịu đựng là U 2

C. Vôn kế cho thấy thêm quý giá hiệu dụng. Hiệu điện gắng về tối nhiều nhưng mà tụ điện nên chịu là U 2

D. Vôn kế cho thấy giá trị biên độ. Hiệu điện ráng buổi tối nhiều mà lại tụ điện yêu cầu Chịu đựng là U

Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Vật lý

Chọn C

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Muốn đo hiệu năng lượng điện thay thân nhì đầu đoạn mạch, ta nên mắc vôn kế ra làm thế nào cùng với đoạn mạch đó ? A. Nối tiếp B. Song song C. Hỗn hợp D. Tùy ý
Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 7 Vật lýĐáp án BMuốn nắn đo hiệu điện cố gắng nỗ lực giữa nhị đầu đoạn mạch, ta cần mắc vôn kế tuy nhiên tuy nhiên với đoạn mạch đó
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Quan gần kề sơ đồ dùng mạch điện nlỗi hình 5.1 ( SGK ) và cho biết thêm những điện trngơi nghỉ R1, R2được mắc cùng nhau ra làm sao. Nêu mục tiêu của vôn kế với ampe kế vào sơ đồ kia.
Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 9 Vật lýSơ đồ vật mạch nguồn năng lượng điện hình 5.1 SGK cho thấy R1được mắc tuy nhiên tuy nhiên với R2. Ampe kế đo cường độ mẫu nguồn năng lượng điện chạy trong mạch thiết yếu. Vôn kế đo hiệu điện cố gắng nỗ lực nhị đầu mỗi điện trsống, đồng thời là hiệu điện cầm đồ của tổng thể mạch .Xem thêm : Vì Sao Có Hiện Tượng Ngày Và Đêm ? Vì Sao Có Hiện Tượng Ngày Và Đêm
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Mắc một vôn kế sức nóng vào một đoạn mạch nguồn năng lượng điện luân chuyển chiều, số chỉ của vôn kế mà lại ta thấy được được cho biết thêm quý giá của hiệu năng lượng điện thế

A. hiệu dụng.

B. cực đại

C. tức thời

D. trung bình

Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Vật lý

Chọn đáp án A

+ Vôn kế, ampe kế nhiệt độ chỉ đo được những quý và hiếm hiệu dụng của loại chuyển phiên chiều
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Mắc một vôn kế nhiệt vào một đoạn mạch nguồn năng lượng điện luân chuyển chiều. Số chỉ của vôn kế nhưng mà ta phát hiện được cho biết giá trị của hiệu điện thế A. hiệu dụng. B. cực lớn. C. ngay tức thì. D. trung bình.
Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Vật lýĐáp án A Vôn kế, ampe kế sức nóng chỉ đo được những quý giá hiệu dụng của cái luân phiên chiều
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Mắc một vôn kế sức nóng vào một trong những đoạn mạch điện chuyển phiên chiều. Số chỉ của vôn kế nhưng ta phát hiện được cho thấy thêm giá trị của hiệu điện thế

A.hiệu dụng.

B.cực to.

C.tức thì.

D.vừa phải.

Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Vật lý

Đáp án A

Vôn kế, ampe kế sức nóng chỉ đo được các quý giá hiệu dụng của dòng chuyển phiên chiều

Đúng 0
Bình luận (0)
christmasloaded.comĐúng 0B ình luận ( 0 ) christmasloaded.com

  • Chủ thể pháp luật là gì, yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật
  • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là gì
  • Giấy nhận nợ tiếng anh là gì
  • Tại sao nhai kỹ no lâu ”? tại sao nói ”nhai kĩ no lâu”
Bài viết liên quan
0964826624