articlewriting1

HDedu- Bài tập viết công thức cấu tạo của các phân tử

Học tập
Ngày đăng : 18/10/2016, 08 : 45

BÀI TẬP VIẾT T CÔNG THỨC TH CẤU TẠO CỦA A CÁC PHÂN TỬ T Cần nhớ: Hợp chất tạo bởii nguyên ttố phi kim hợp chấtt có lk CHT ( h/c cộng c hóa trị) Giải thích: Viết cấu u hình e c nguyên tử tạo hợp chất Tính nhẩm số e mỗii nguyên tử t góp chung = – số e lớp nc Biểu diễn e lớp p nc cặp c e chung (bằng dấu chấm) m) lên xung quanh kí hiệu hi ng/tử Công thức electron Thay cặp e chung ng gạch g ngang Công thức cấu tạo VÍ DỤ Sự hình thành ptử N2: N(Z=7): 1s22s22p3 3cặp e chung    lk ba  N  +   N     N   N   N  N (CT e) (CTCT) Sự hình thành ptử HCl: cặp p e chung   H +   Cl  lk đơn  H   Cl  (CT e)  H  Cl (CTCT) MỘT SỐ BÀI TẬP P MINH HỌA H k cho nhận phân tử sau H3O+, HNO3 Ví dụ Trình bày hình thành liên kết Lời giải – Xét H3O+ ta có H O H + H+ H O H + H Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! – Xét phân tử HNO3 O H O O N H O N O O Sau hình thành liên kết cộng hóa trị, N (chứ O) cho cặp electron đến nguyên tử O thứ ba (đang thiếu 2e để đạt cấu hình khí trơ) hình thành liên kết cho – nhận N  O Chú ý: – Cấu tạo phân tử biểu diễn với liên kết cho nhận để phù hợp với quy tắc bát tử – Với nguyên tử cho cặp electron có lớp trở lên, có hóa trị lớn nên biểu diễn liên kết cộng hóa trị Ví dụ Cách biểu diễn sau nêu hóa trị S Cl chứng tỏ quy tắc bát tử với số trường hợp mà GIẢI O H2SO4 S hay S H O H O O H O H O O S có hóa trị O O O hay H O Cl O Cl có hóa trị O O HClO4 H O Cl O Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! Ví dụ công thức electron công thức cấu tạo ion đa nguyên tử sau: CO32-, HCO3GIẢI H O 2 HCO3 CO3 là: C O công thức: H2CO3 có H O – – HO CO H O C O O O 2- 2- O C O O C O O O Ví dụ 4.Viết công thức cấu tạo chất sau: Cl2O, HClO, Cl2O3, HClO2, Cl2O5,HClO3,Cl2O7 Lời giải Cl O Cl Cl2O: H O Cl HClO: Axit tương ứng H O Cl HClO2: Cl2O5: O O Cl O O hay H O Cl O Cl O Axit clorơ O hay O Axit hipoclorơ O Cl O O Cl O Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! O HClO3: O hay H O Cl H O Cl O O O Cl2O7: O O Cl O Cl O O O O hay O Cl O Cl O O O O Ví dụ R nguyên tố phi kim Tổng đại số số oxi hóa dương cao với lần số oxi hóa âm thấp R +2 Tổng số proton nơtron R nhỏ 34 Xác định R X hợp chất khí R với hiđro, Y oxit R có chứa 50% oxi khối lượng Xác định công thức phân tử X Y Viết công thức cấu tạo phân tử RO2; RO3; H2RO4 Lời giải Gọi số oxi hóa dương cao số oxi hóa âm thấp R +m -n Số oxi hóa cao R oxit +m nên lớp nguyên tử R có m electron Số oxi hóa hợp chất R với hiđro -n nên để đạt cấu hình electron bão hòa khí hiếm, lớp nguyên tử R cần nhận thêm n electron Ta có: m + n = Mặt khác, theo ra: +m + 2(-n) = +2  m – 2n = Từ tìm được: m = n = Vậy R phi kim thuộc nhóm VI Số khối R < 34 nên R O hay S Do oxi không tạo số oxi hóa cao +6 nên R lưu huỳnh Trong hợp chất X, S có số oxi hóa thấp nên X có công thức H2S Gọi công thức oxit Y SOn Do %S = 50% nên 32 50  n = Công thức Y SO2 = 16n 50 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! Công thức cấu tạo SO2; SO3; H2SO4: O O S O O O HO S S O HO O Ví dụ Để khử hoàn toàn gam oxit kim loại thành kim loại cần dùng 3,36 lit H2 Hòa tan hết lượng kim loại thu vào dung dịch HCl loãng thấy thoát 2,24 lit khí H2 Biết khí đo đktc Xác định công thức oxit Cho biết số oxi hóa hóa trị kim loại oxit Lời giải Gọi công thức oxit MxOy = a mol t MxOy + yH2  xM + yH2O (mol): a ay ax Ta có: a(Mx + 16y) = ay = 0,15 Như Max = 5,6 2M + 2nHCl  2MCln + nH2  (mol): ax 0,5nax Ta có: 0,5nax = 0,1 hay nax = 0,2 Lập tỉ lệ: M Max   28 Vậy M = 28n n nax Ta lập bảng sau: n M 28 (loại) 56 (nhận) 84 (loại) Vậy kim loại M Fe Lập tỉ lệ: x ax   Vậy công thức oxit Fe2O3 y ay Số oxi hóa sắt oxit +3, hóa trị sắt III Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

– Xem thêm –

Xem thêm: HDedu- Bài tập viết công thức cấu tạo của các phân tử, HDedu- Bài tập viết công thức cấu tạo của các phân tử,

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập