baigiai 5

Đề 45 phút Chương 1 – Chất, Nguyên tử, Phân tử Hóa 8: Dãy chất nào sau đây toàn là hợp chất?

Học tập
Các em cùng tìm hiểu thêm đề kiểm tra 45 phút Chương 1 – Chất, Nguyên tử, Phân tử môn Hóa học lớp 8 : Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi, nguyên tử Y nhẹ bằng \ ( { 1 \ over 4 } \ ) nguyên tử X. X, Y là hai nguyên tố nào cho dưới đây ? … .

debai

Phần trắc nghiệm khách quan (3đ)

1. Dãy chất nào sau  đây toàn là hợp chất?

A. Nước sông, muối ăn, đường, không khí .
B. Rượu uống, khí nitơ, sữa tươi, nước khoáng .
C. Khí cacbonic, đường tinh khiết, nước cất, muối tinh .
D. Khí oxi, đá vôi, muối tinh, nước khoáng .

2. Dãy nào cho dưới đây toàn các đơn chất kim loại?

A.Zn, Br, Pb, Ag. B.Sn, P, Mg, H .
C. Cr, Cl, Ca, C. D. K, Al, Cu, Ca .

3. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi, nguyên tử Y nhẹ bằng \({1 \over 4}\) nguyên tử X. X, Y là hai nguyên tố nào cho dưới đây?

A. Na và Cu. B. Ca và N .
C. K và N. D. Fe và N
( Biết Na = 23 ; Cu = 64 ; Ca = 56 ; N = 14 ; K = 39 ; Fe = 56 )

4. Dãy gồm tất cả các chất có công thức viết đúng là

A. NaCO3, NaCl2 CaO. B. AgO, NaCl, H2SO4 .
C. A12O3, Na2O, CaO. D. HC1, H2O, NaO .
Câu 5. Cho những cụm từ : nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, chọn cụm từ thích hợp để điền vào những câu sau :
a ) Một … .. ( 1 ) … … … oxi gồm có … ( 2 ) … … … … oxi .
b ) … … ( 3 ) … … .. do một nguyên tố hóa học tạo nên còn … ( 4 ) … … … … … … …Quảng cáo
được tạo thành từ … … ( 5 ) … …. nguyên tố hóa học trở lên .

Phần tự luận (7đ)

Câu 1. ( 2 đ ) a ) Viết công thức hoá học của những chất sau : khí nitơ, natri clorua ( phân tử có 1 Na, 1 Cl ), Sắt ( III ) oxit ( phân tử có 2 Fe, 3 O ), sắt kẽm kim loại magie, canxi cacbonat ( phân tử có 1 Ca, 1 C, 3 O ) .
b ) Chất nào là đơn chất ? Chất nấo là hợp chất ?
Câu 2. ( 2 đ ) a ) Từ hoá trị của C1 trong HCI hãy lập công thức hoá học của ba hợp chất do sắt kẽm kim loại K, Ca, Al link với Cl .
b ) Hợp chất của sắt kẽm kim loại M với nhóm PO4 có công thức là : M3 ( PO4 ) 2 Phân tử khối là 267. Tính toán để xác lập M là nguyên tố nào ?
Câu 3. ( 2 đ ) Hợp chất A gồm hai nguyên tố Fe, Cl. Biết trong hợp chất Fe chiếm 44,094 % về khối lượng .
– Tính phân tử khối của A .
– Viết công thức hoá học của A .
Câu 4. ( 1 đ ) Giả thiết khống khí gồm khí nitơ, khí oxi, khí cacbonic, hơi nước, vậy trong không khí nguyên tố oxi sống sót ở dạng tự do, hoá hợp trong chất nào ?

baigiai

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,6 điểmQuảng cáo

 1. C.                    2. D                     3. D

Nguyên tử X có nguyên tử khối là: \(16.3,5 = 56.\)

Nguyên tử Y có nguyên tử khối là : \ ( \ dfrac { 56 } { 4 } = 14. \ )

4. B

5. Chọn các từ, cụm từ sau:

a ) ( 1 ) phân tử, ( 2 ) hainguyên tử .
b ) ( 3 ) đơn chất, ( 4 ) hợp chất, ( 5 ) hai .

Phần tự luận (7đ)

1. (2đ)

a ) Các công thức hoá học là N2, NaCl, Fe2O3, Mg, CaCO3 .
b ) Đơn chất là : N2, Mg .
Hợp chất là : NaCl, Fe2O3, CaCO3 .

2. (2đ)

a ) Từ công thức hoá học HC1 thấy hoá trị của C1 = I = số nguyên tử H. Lập công thức hoá học :

KxCly CaxCly AlxCly
II
X
n. x = I.y II.X = I.y.
\ ( { x \ over y } \ ) = 1 : 1 . \ ( { x \ over y } \ ) = 1 : 2 . \ ( { x \ over y } \ ) = 1 : 3 .
KCl CaCl2 A1C13

b ) Gọi nguyên tử khối của M là a
Phân tử khối của M3 ( PO4 ) 2 là : \ ( 3 a + 95.2 = 267. \ )
\ ( a = \ dfrac { { ( 267 – 190 ) } } { 3 } = 24. \ )
Nguyên tố của nguyên tử khối bằng 24 là Mg .

3. (2 điểm)

Công thức hoá học của hợp chất là : FexCly có khối lượng mol là M .
56 X chiếm 44,094 %

\(\dfrac{{56x}}{{56x + 35,5y}} = 0,44094 \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{2}\)

Suy ra công thức là FeCl2 Phân tử khối là 127 .

4. (1đ)

Trong không khí nguyên tố oxi sống sót ở dạng tự do trong khí oxi, sống sót ở dạng hoá hợp trong hơi nước ( H2O ), khí cacbonic ( CO2 ) .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập