articlewriting1

Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 – https://skinfresh.vn

Học tập

Đề bài

Áp dụng đặc thù những phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị những biểu thức sau :
\ ( \ displaystyle A = 11 { 3 \ over { 13 } } – \ left ( { 2 { 4 \ over 7 } + 5 { 3 \ over { 13 } } } \ right ) \ )

\(\displaystyle B = \left( {6{4 \over 9} + 3{7 \over {11}}} \right) – 4{4 \over 9}\)

\ ( \ displaystyle C = { { – 5 } \ over 7 }. { 2 \ over { 11 } } + { { – 5 } \ over 7 }. { 9 \ over { 11 } } + 1 { 5 \ over 7 } \ )
\ ( \ displaystyle D = 0,7. 2 { 2 \ over 3 }. 20.0,375. { 5 \ over { 28 } } \ )
\ ( \ displaystyle E = \ left ( { – 6,17 + 3 { 5 \ over 9 } – 2 { { 36 } \ over { 97 } } } \ right ). \ left ( { { 1 \ over 3 } – 0,25 – { 1 \ over { 12 } } } \ right ) \ )

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Sử dụng đặc thù giao hoán, đặc thù phối hợp, đặc thù phân phối của phép nhân với phép cộng để thống kê giám sát hài hòa và hợp lý những phép tính .

Lời giải chi tiết

\ ( \ displaystyle A = 11 { 3 \ over { 13 } } – \ left ( { 2 { 4 \ over 7 } + 5 { 3 \ over { 13 } } } \ right ) \ )\ ( \ displaystyle = 11 { 3 \ over { 13 } } – { 2 { 4 \ over 7 } – 5 { 3 \ over { 13 } } } \ )\ ( \ displaystyle = \ left ( { 11 { 3 \ over { 13 } } – 5 { 3 \ over { 13 } } } \ right ) – 2 { 4 \ over 7 } \ )

\( \displaystyle = 6 – 2{4 \over 7} = 6 – {{18} \over 7}\)\( \displaystyle = {{42} \over 7} – {{18} \over 7}= {{24} \over 7} = 3{3 \over 7}\) 

\ ( \ displaystyle B = \ left ( { 6 { 4 \ over 9 } + 3 { 7 \ over { 11 } } } \ right ) – 4 { 4 \ over 9 } \ )\ ( \ displaystyle = { 6 { 4 \ over 9 } + 3 { 7 \ over { 11 } } } – 4 { 4 \ over 9 } \ )\ ( \ displaystyle = \ left ( { 6 { 4 \ over 9 } – 4 { 4 \ over 9 } } \ right ) + 3 { 7 \ over { 11 } } \ )\ ( \ displaystyle = 2 + { { 40 } \ over { 11 } } = { { 22 } \ over { 11 } } + { { 40 } \ over { 11 } } = { { 62 } \ over { 11 } } \ ) \ ( \ displaystyle = 5 { 7 \ over { 11 } } \ )\ ( \ displaystyle C = { { – 5 } \ over 7 }. { 2 \ over { 11 } } + { { – 5 } \ over 7 }. { 9 \ over { 11 } } + 1 { 5 \ over 7 } \ ) \ ( \ displaystyle = { { – 5 } \ over 7 } \ left ( { { 2 \ over { 11 } } + { 9 \ over { 11 } } } \ right ) + 1 { 5 \ over 7 } \ )\ ( \ displaystyle = { { – 5 } \ over 7 }. 1 + 1 { 5 \ over 7 } = { { – 5 } \ over 7 } + { { 12 } \ over 7 } \ ) \ ( \ displaystyle = { 7 \ over 7 } = 1 \ )\ ( \ displaystyle D = 0,7. 2 { 2 \ over 3 }. 20.0,375. { 5 \ over { 28 } } \ ) \ ( \ displaystyle = { 7 \ over { 10 } }. { 8 \ over 3 }. 20. { { 375 } \ over { 1000 } }. { 5 \ over { 28 } } \ ) \ ( = \ dfrac { 7 } { { 10 } }. \ dfrac { 8 } { 3 }. 20. \ dfrac { 3 } { 8 }. \ dfrac { 5 } { { 28 } } \ )\ ( = \ left ( \ dfrac { 7 } { { 10 } }. \ dfrac { 5 } { { 28 } } \ right ). \ left ( \ dfrac { 8 } { 3 }. \ dfrac { 3 } { 8 } \ right ). 20 \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 8 }. 1.20 \ )\ ( \ displaystyle = { { 20 } \ over { 8 } } = { 5 \ over 2 } \ )\ ( \ displaystyle E = \ left ( { – 6,17 + 3 { 5 \ over 9 } – 2 { { 36 } \ over { 97 } } } \ right ). \ left ( { { 1 \ over 3 } – 0,25 – { 1 \ over { 12 } } } \ right ) \ )

Vì : \ ( \ displaystyle { 1 \ over 3 } – 0,25 – { 1 \ over { 12 } } = { 1 \ over 3 } – { 1 \ over 4 } – { 1 \ over { 12 } } \ ) \ ( \ displaystyle = { { 4 – 3 – 1 } \ over { 12 } } = 0 \ )Trong tích E có một thừa số bằng 0 nên \ ( E = 0. \ )

Loigiaihay.com

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập