Giaibaisgk.com 02 Dec. 29

§6 Trắc nghiệm và giải bài 39 40 41 trang 24 sgk Toán 6 tập 2

Học tập
Hướng dẫn giải Bài § 6. So sánh phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài trắc nghiệm và giải bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2 gồm có tổng hợp công thức, kim chỉ nan, chiêu thức giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 6 .

Lý thuyết

Bài trước ta đã biết làm thế nào để quy đồng 2 hay nhiều phân số. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách so sánh các phân số với nhau qua bài 6 So sánh phân số.

1. So sánh hai phân số cùng mẫu

So sánh 2 phân số cùng mẫu ta có quy tắc :
Trong hai phân số bất kể có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn .
Ví dụ : So sánh những cặp phân số sau
a ) \ ( \ frac { – 2 } { 3 } ; \ frac { – 5 } { 3 } \ )
b ) \ ( \ frac { 4 } { – 7 } ; \ frac { – 5 } { 7 } \ )

Bài giải:

a ) Vì \ ( – 2 > – 5 \ Rightarrow \ frac { – 2 } { 3 } > \ frac { – 5 } { 3 } \ )
b ) Vì 2 phân số chưa có cùng mẫu dương nên ta sẽ đổi khác : \ ( \ frac { 4 } { – 7 } = \ frac { – 4 } { 7 } \ ) và ta sẽ so sánh \ ( \ frac { – 4 } { 7 } ; \ frac { – 5 } { 7 } \ )
Vì \ ( – 4 > – 5 \ Rightarrow \ frac { 4 } { – 7 } = \ frac { – 4 } { 7 } > \ frac { – 5 } { 7 } \ )

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

So sánh 2 phân số không cùng mẫu ta có quy tắc :
Muốn so sánh 2 phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh những tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
Ví dụ : So sánh 2 phân số sau : \ ( \ frac { 3 } { – 7 } \ ) và \ ( \ frac { – 2 } { 5 } \ )

Bài giải:

Đưa về mẫu dương : \ ( \ frac { 3 } { – 7 } = \ frac { – 3 } { 7 } \ )
Quy đồng mẫu những phân số : \ ( \ frac { – 3 } { 7 } \ ) và \ ( \ frac { – 2 } { 5 } \ )
\ ( \ frac { – 3 } { 7 } = \ frac { ( – 3 ). 5 } { 7.5 } = \ frac { – 15 } { 35 } \ ) ; \ ( \ frac { – 2 } { 5 } = \ frac { ( – 2 ). 7 } { 5.7 } = \ frac { – 14 } { 35 } \ )Vì \ ( – 15 < - 14 \ Rightarrow \ frac { - 15 } { 35 } < \ frac { - 14 } { 35 } \ Rightarrow \ frac { - 3 } { 7 } < \ frac { - 2 } { 5 } \ Rightarrow \ frac { 3 } { - 7 } < \ frac { - 2 } { 5 } \ )

3. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào trắc nghiệm và giải bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2, tất cả chúng ta hãy tìm hiểu và khám phá những ví dụ nổi bật sau đây :

Ví dụ 1: 

So sánh 2 phân số sau :
a ) \ ( \ frac { 2 } { 5 } ; \ frac { 3 } { 5 } \ )
b ) \ ( \ frac { 2 } { – 9 } ; \ frac { – 4 } { 9 } \ )

Bài giải:

a ) Vì \ ( 2 <3 \ Rightarrow \ frac { 2 } { 5 } < \ frac { 3 } { 5 } \ ) b ) Ta có : \ ( \ frac { 2 } { - 9 } = \ frac { - 2 } { 9 } \ ) và vì \ ( - 2 > – 4 \ Rightarrow \ frac { 2 } { – 9 } = \ frac { – 2 } { 9 } > \ frac { – 4 } { 9 } \ )

Ví dụ 2: 

So sánh 2 phân số sau : \ ( \ frac { 7 } { 12 } ; \ frac { 9 } { 16 } \ )

Bài giải:

BCNN ( 12 ; 16 ) = 48 nên ta có :
\ ( \ frac { 7 } { 12 } = \ frac { 7.4 } { 12.4 } = \ frac { 28 } { 48 } ; \ frac { 9 } { 16 } = \ frac { 9.3 } { 16.3 } = \ frac { 27 } { 48 } \ )
Vì \ ( 28 > 27 \ Rightarrow \ frac { 7 } { 12 } = \ frac { 28 } { 48 } > \ frac { 27 } { 48 } = \ frac { 9 } { 16 } \ )

Ví dụ 3: 

Tìm những phân số có mẫu là 12 lớn hơn \ ( \ frac { – 2 } { 3 } \ ) và nhỏ hơn \ ( \ frac { – 1 } { 4 } \ )

Bài giải:

Ta sẽ quy đồng : BCNN ( 3 ; 4 ) = 12 nên \ ( \ frac { – 2 } { 3 } = \ frac { ( – 2 ). 4 } { 3.4 } = \ frac { – 8 } { 12 } \ )
và \ ( \ frac { – 1 } { 4 } = \ frac { ( – 1 ). 3 } { 4.3 } = \ frac { – 3 } { 12 } \ ). Khi đó những phân số cần tìm sẽ có mẫu là 12 và lớn hơn \ ( \ frac { – 8 } { 12 } \ ) và nhỏ hơn \ ( \ frac { – 3 } { 12 } \ ) là những số :
\ ( \ frac { – 7 } { 12 } ; \ frac { – 6 } { 12 } ; \ frac { – 5 } { 12 } ; \ frac { – 4 } { 12 } \ )

Ví dụ 4: 

Sắp xếp những phân số sau theo thứ tự tăng dần : \ ( \ frac { – 5 } { 6 } ; \ frac { 7 } { 8 } ; \ frac { 7 } { 24 } ; \ frac { 16 } { 17 } \ )

Bài giải:

BCNN ( 6,8,24,17 ) = 24.17 = 408 nên :
\ ( \ frac { 5 } { 6 } = \ frac { 5.68 } { 6.68 } = \ frac { 340 } { 408 } ; \ frac { 7 } { 8 } = \ frac { 7.51 } { 8.51 } = \ frac { 357 } { 408 } ; \ frac { 7 } { 24 } = \ frac { 7.17 } { 24.17 } = \ frac { 119 } { 408 } ; \ frac { 16 } { 17 } = \ frac { 16.24 } { 17.24 } = \ frac { 384 } { 408 } \ )
\ ( \ Rightarrow \ frac { 7 } { 24 } < \ frac { 5 } { 6 } < \ frac { 7 } { 8 } < \ frac { 16 } { 17 } \ ) Dưới đây là trắc nghiệm bài § 6 So sánh phân số. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Trắc nghiệm

Phần trắc nghiệm bài § 6 So sánh phân số sgk toán 6 tập 2 có 5 câu hỏi cùng đáp án với 4 lựa chọn A, B, C, D. Các bạn hãy vận dụng những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong bài học kinh nghiệm để làm tốt nhé. Các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra lại đáp án của mình xem có khớp với phần đáp án mà Giaibaisgk đưa ra phía dưới nhé .

1. Câu 1:

So sánh 2 phân số : \ ( \ frac { – 3 } { 5 } \ ) và \ ( \ frac { – 4 } { 5 } \ )

2. Câu 2:

So sánh 2 phân số \ ( \ frac { – 11 } { 12 } ; \ frac { 17 } { – 18 } \ )

 • A.\(\frac{-11}{12}< \frac{17}{-18}\)
 • B.\(\frac{-11}{12}> \frac{17}{-18}\)
 • C.\(\frac{-11}{12}= \frac{17}{-18}\)
 • D.Không thể so sánh

3. Câu 3:

Trong những số sau có bao nhiêu phân số là số dương : \ ( \ frac { 1 } { 4 } ; \ frac { – 2 } { 3 } ; \ frac { 5 } { – 7 } ; \ frac { – 4 } { – 9 } ; \ frac { – ( – 3 ) } { 7 } \ )

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

4. Câu 4:

Sắp xếp những phân số sau theo thứ tự giảm dần : \ ( \ frac { 4 } { 5 } ; \ frac { 7 } { 10 } ; \ frac { 23 } { 25 } \ )

 • A.\(\frac{23}{25}>\frac{7}{10}>\frac{4}{5}\)
 • B.\(\frac{23}{25}>\frac{4}{5}>\frac{7}{10}\)
 • C.\(\frac{4}{5}>\frac{23}{25}>\frac{7}{10}\)
 • D.\(\frac{4}{5}>\frac{7}{10}>\frac{23}{25}\)

5. Câu 5:

2 người A và B cùng đi trên một đoạn đường như nhau : Biết rằng thời hạn của người A và người B để đi hết đoạn đường lần lượt là : \ ( \ frac { 5 } { 6 } ( h ) ; \ frac { 7 } { 8 } ( h ) \ ). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A.A chậm hơn B
 • B.B nhanh hơn A
 • C.B chậm hơn A
 • D.Chưa thể xác định được

⇒ Đáp án: 1A; 2B; 3C; 4B; 5C

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn vừa đủ giải pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải cụ thể bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2 của bài § 6 So sánh phân số trong chương III – Phân số cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 39 trang 24 sgk Toán 6 tập 2

Lớp 6B có \ ( \ frac { 4 } { 5 } \ ) số học viên thích bóng bàn, \ ( \ frac { 7 } { { 10 } } \ ) số học viên thích bóng chuyền, \ ( \ frac { { 23 } } { { 25 } } \ ) số học viên thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học viên lớp 6B yêu quý nhất ?

Bài giải:

Ta có : \ ( \ frac { 4 } { 5 } = \ frac { { 40 } } { { 50 } } ; \ frac { 7 } { { 10 } } = \ frac { { 35 } } { { 50 } } ; \ frac { { 23 } } { { 25 } } = \ frac { { 46 } } { { 50 } }. \ ) Mà \ ( \ frac { { 46 } } { { 50 } } > \ frac { { 40 } } { { 50 } } > \ frac { { 35 } } { { 50 } } \ )
Vậy môn bóng đá được học viên lớp 6B ưa thích nhất .

2. Giải bài 40 trang 24 sgk Toán 6 tập 2

Lưới nào sẫm nhất ?
a ) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng .
b ) Sắp xếp những phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất ( có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất .
Giải bài 40 trang 24 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

a) Các hình A, B,C,D,E lần lượt là biểu diễn các phân số:

\ ( \ frac { 2 } { 6 } ; \ frac { 5 } { { 12 } } ; \ frac { 4 } { { 15 } } ; \ frac { 8 } { { 20 } } ; \ frac { { 11 } } { { 30 } } \ )

b) \(\frac{2}{6} = \frac{{20}}{{60}};\frac{5}{{12}} = \frac{{25}}{{60}};\frac{4}{{15}} = \frac{{16}}{{60}};\frac{8}{{20}} = \frac{{24}}{{60}};\frac{{11}}{{30}} = \frac{{22}}{{60}}\)

Vì \ ( \ frac { { 16 } } { { 60 } } < \ frac { { 20 } } { { 60 } } < \ frac { { 22 } } { { 60 } } < \ frac { { 24 } } { { 60 } } < \ frac { { 25 } } { { 60 } } \ ) nên \ ( \ frac { 4 } { { 15 } } < \ frac { 2 } { 6 } < \ frac { { 11 } } { { 30 } } < \ frac { 8 } { { 20 } } < \ frac { 5 } { { 12 } } \ ) Vậy lưới B sẫm nhất .

3. Giải bài 41 trang 24 sgk Toán 6 tập 2

Đối với phân số ta có đặc thù : Nếu \ ( \ frac { a } { b } > \ frac { c } { d } \ ) và \ ( \ frac { c } { d } > \ frac { p } { q } \ ) thì \ ( \ frac { a } { b } > \ frac { p } { q } \ ). Dựa vào đặc thù này, hãy so sánh :
a ) \ ( \ frac { 6 } { 7 } \ ) và \ ( \ frac { { 11 } } { { 10 } } \ )
b ) \ ( \ frac { { – 5 } } { { 17 } } \ ) và \ ( \ frac { 2 } { 7 } \ )
c ) \ ( \ frac { { 419 } } { { – 723 } } \ ) và \ ( \ frac { { – 697 } } { { – 313 } } \ )

Bài giải:

a) \(\frac{6}{7} < 1 < \frac{{11}}{{10}}\)nên \(\frac{6}{7} < \frac{{11}}{{10}}\)

b) \(\frac{{ – 5}}{{17}} < 0 < \frac{2}{7}\) nên \(\frac{{ – 5}}{{17}} < \frac{2}{7}\)

c) \(\frac{{419}}{{ – 723}} = \frac{{ – 419}}{{723}};\frac{{ – 697}}{{ – 313}} = \frac{{697}}{{313}}\)

\ ( \ frac { { – 419 } } { { 723 } } < 0 < \ frac { { 697 } } { { 313 } } \ ) nên \ ( \ frac { { 419 } } { { – 723 } } < \ frac { { – 697 } } { { – 313 } } \ )

Câu trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 39 40 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập