articlewriting1

20 câu trắc nghiệm tính điện dung, năng lượng của tụ điện chọn lọc, có đáp án | Vật Lí lớp 11

Học tập

20 câu trắc nghiệm tính điện dung, năng lượng của tụ điện chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Tụ điện là:

Quảng cáo

A. mạng lưới hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp dẫn điện .B. mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện .C. mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bảo phủ bằng điện môi .D. mạng lưới hệ thống gồm hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng chừng đủ xa .Hiển thị lời giải

Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Chọn B.

Câu 2: Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng chừng trong không khí .B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng chừng trong nước nguyên chất .C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit .D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm .Hiển thị lời giải

Tụ điện gồm 2 vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nước nguyên chất không dẫn điện, nhôm là vật dẫn nên đáp án B ta được một tụ điện. Chọn B.

Câu 3: Để tích điện cho tụ điện, ta phải:

A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế. B. cọ xát những bản tụ với nhau .C. đặt tụ gần vật nhiễm điện. D. đặt tụ gần nguồn điện .Hiển thị lời giải

Để tích điện cho tụ điên ta nối 2 bản của tụ với hai cực của nguồn điện hay mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế. Chọn A.

Câu 4: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?

Quảng cáo

A. Điện dung đặc trưng cho năng lực tích điện của tụ .B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn .C. Điện dung của tụ có đơn vị chức năng là Fara ( F ) .D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn .Hiển thị lời giải
Đáp án A đúng, B đúng vì Q = CU, khi C càng lớn thì Q. càng lớn, C đúng .

Đáp án D sai vì điện dung của tụ không phụ thuộc vào hiệu điện thế ( Hiệu điện thế càng lớn thì khả năng tích điện càng lớn ). Chọn D.

Câu 5: Fara là điện dung của một tụ điện mà

A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C .B. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1C .C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1 .D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1 mm .Hiển thị lời giải

Fara là điện dung của một tụ điện mà giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C. Chọn A.

Câu 6: Cho biết 1nF bằng:

A. 10-9 F. B. 10-12 F. C. 10-6 F. D. 10-3 F .Hiển thị lời giải

Ta có: 1nF = 10-9 F. Chọn A.

Câu 7: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ điện:

A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng 4 lần. D. Không đổi .Hiển thị lời giải

Nếu hiệu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ điện không đổi. Chọn D.

Câu 8: Giá trị điện dung cảu tụ xoay thay đổi là do:

Quảng cáo

A. biến hóa điện môi trong lòng tụ. B. biến hóa phần diện tích quy hoạnh đối nhau giữa những bản tụ .C. đổi khác khoảng cách giữa những bản tụ. D. đổi khác vật liệu làm những bản tụ .Hiển thị lời giải

Giá trị điện dung cảu tụ xoay thay đổi là do thay đổi phần diện tích đối nhau giữa các bản tụ. Chọn B.

Câu 9: Công thức nào sau đây không đúng về năng lượng của điện trường trong tụ điện.

A. W = Q2 / ( 2C ). B. W = QU / 2. C. W = CU2 / 2. D. W = C2 / ( 2Q ) .Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án suy ra đáp án D sai. Chọn D.

Câu 10: Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ giảm 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ sẽ:

A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Không đổi. D. Giảm 4 lần .Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án nên U giảm 2 lần thì W giảm 4 lần. Chọn D.

Câu 11: Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích tụ:

A. Tăng 16 lần. B. Tăng 4 lần. C. Tăng 2 lần. D. Không đổi .Hiển thị lời giải

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án nên muốn W tăng 4 lần thì phải tăng điện tích tụ lên 2 lần. Chọn C.

Câu 12: Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện?

A. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là sứ. B. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là không khí .C. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước vôi. D. Giữa hai bản sắt kẽm kim loại là nước tinh khiết .Hiển thị lời giải

Giữa hai bản kim loại là không khí sẽ không có một tụ điện. Chọn B.

Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9 C. Điện dung của tụ là:

A. 2 μF. B. 2 mF. C. 2F. D. 2 nF .Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án. Chọn D.

Câu 14: Một tụ điện có điện dung 2μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4V vào hai bản tụ thì tụ điện tích được điện lượng là:

A. 2.10 – 6 C. B. 16.10 – 6 C. C. 4.10 – 6 C. D. 8.10 – 6 C .Hiển thị lời giải

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6C. Chọn D.

Câu 15: Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4V thì tụ tích được điện lượng là 2μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là:

A. 50 μC. B. 1 μC. C. 5 μC. D. 0,8 μC .Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Khi đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là: Q = CU’ = 0,5.10-6.10 = 5.10-6C. Chọn C.

Câu 16: Để tụ tích một điện lượng 10nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là 2V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

A. 500 mV. B. 0,05 V. C. 5V. D. 20V .Hiển thị lời giải
Ta có điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Để tụ đó tích được một điện lượng là 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế :

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án. Chọn C.

Câu 17: Hai đầu tụ có điện dung là 20μF thì hiệu điện thế là 5V thì năng lượng tích được là:

A. 0,25 mJ. B. 500J. C. 50 mJ. D. 50 μJ .Hiển thị lời giải
Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Chọn A.

Câu 18: Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế là 10V thì năng lượng của tụ là 10mJ. Nếu muốn năng lượng của tụ là 22,5mJ thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:

A. 15V. B. 7,5 V. C. 20V. D. 40V .Hiển thị lời giải
Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Nếu muốn W = 22,5. 10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Chọn A.

Câu 19: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1cm có một hiệu điện thế 10V. Cường độ điện trường trong lòng tụ là:

A. 100V / m. B. 1 kV / m. C. 10V / m. D. 0,01 V / m .Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án. Chọn B.

Câu 20: Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86μC. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện bằng:

A. 47,2 V. B. 17,2 V. C. 37,2 V. D. 27,2 V .
Hiển thị lời giải

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án. Chọn B.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tu-dien.jsp

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập