articlewriting1

Hai điểm có hoành độ đối nhau và tung độ bằng nhau thì đối xứng với nhau qua trục tung

Học tập
Tìm trên mặt phẳng tọa độ toàn bộ những điểm. Câu 12 trang 62 Sách Bài Tập ( SBT ) Toán 9 Tập 1 – Bài 2. Hàm số bậc nhất

Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm :

a ) Có tung độ bằng 5 ;
b ) Có hoành độ bằng 2 ;
c ) Có tung độ bằng 0 ;
d ) Có hoành độ bằng 0 ;
e ) Có hoành độ và tung độ bằng nhau ;
f ) Có hoành độ và tung độ đối nhau ;
loadingloadingQuảng cáo

a ) Các điểm có tung độ bằng 5 là những điểm nằm trên đường thẳng song song với trục Ox, cắt trục tung là điểm có tung độ bằng 5 ( đường thẳng y = 5 ) .
b ) Các điểm có hoành độ bằng 2 là những điểm nằm trên đường thẳng song song với trục Oy ,
cắt trục hoành là điểm có hoành độ bằng 2 ( đường thằng x = 2 ) .
c ) Các điểm có tung độ bằng 0 là những điểm nằm trên trục hoành .
d ) Các điểm có hoành độ bằng 0 là những điểm nằm trên trục tung .
e ) Các điểm có tung độ và hoành độ bằng nhau là những điểm nằm trên đường thẳng chứa tia phân giác của góc xOy hay phân giác của góc vuông số II và góc vuông số IV ( đường thẳng y = x ) .
f ) Các điểm có tung độ và hoành độ đối nhau là những điểm nằm trên đường thẳng chứa tia phân giác của góc x’Oy hay phân giác của góc vuông số II và góc vuông số IV ( đường thẳng y = – x ) .
loading
Cau 1: Hai diem doi xung qua truc tung thi :
A Co tung do bang nhau
B Co hoanh do doi nhau
C Co tung do doi nhau
D Ca A,B,C deu sai
Cau2:Hai diem doi xung qua truc hoanh thi:
A: Co hoanh do bang nhau
B:Co tung do doi nhau
C: Ca A,B deu sai
D: Ca A,B deu dung Bài 5. Trong những mặt phẳng Oxy cho điểmBài 5. Trong những mặt phẳng Oxy cho điểm ( x0 ; y0 ) a ) Tìm tọa độ điểm A đối xứng với M qua trục Ox ; b ) Tìm tọa độ điểm B đối xứng với M qua trục Oy ; c ) Tìm tọa độ điểm C đối xứng với M qua gốc O.Hướng dẫn giải : a ) Hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau. M0 ( x0 ; y0 ) => A ( x0 ; – y0 ) b ) Hai điểm đối xứng với nhau qua trục tung thì có tung độ bằng nhau còn hoành độ thì đối nhau. M0 ( x0 ; y0 ) => B ( – x0 ; y0 ) c ) Hai điểm đối xứng nhau qua gốc O thì những tọa độ tương ứng đối nhau. M0 ( x0 ; y0 ) => C ( – x0 ; – y0 ) Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 7 Toán học 40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Đại số 7

Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :

Câu hỏi : Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :

A. Có tung độ bằng nhauB. Có hoành độ bằng nhauC. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độD. Cả ba câu đều đúng Đáp án A Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm 40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Đại số 7 Lớp 7 Toán học Lớp 7 – Toán học Trong mặt phẳng Oxy. Các chứng minh và khẳng định sau đúng hay sai ?a ) Tọa độ của điểm A bằng tọa độ của vectơ OA ;b ) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0 ;c ) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0 ;d ) Hoành độ và tung độ của điểm A bằng nhau khi và chỉ khi A nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập