articlewriting1

Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính xác. Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính – Tài liệu text

Học tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 147 trang )

Convert by thuviendientu.org
C. 3. D. 7.
398.
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X là A. Na.
B. F. C. Br.
D. Cl.
399.
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p, n, electron là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Nguyên tố X là
A. Na. B. F.
C. Br. D. Cl.
400.
Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là A. liên kết cộng hố trị có cực.
B. liên kết cộng hóa trị khơng có cực. C. liên kết phối trí cho nhận.
D. liên kết ion.

401. Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính xác.

A. Tất cả các muối AgX X là halogen đều không tan. B. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường.
C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit. D. Các halogen từ F
2
đến I
2
tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

402. Hãy chỉ ra mệnh đề khơng chính xác.

A. Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất trong tự nhiên. B. Clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
C. Trong tự nhiên, tồn tại hai đồng vị bền của clo là
Cl
35 17

Cl
37 17
. D. Ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục.

403. Chọn câu trả lời không đúng trong các câu dưới đây.

A. Flo là khí rất độc. B. Flo là chất khí, có màu nâu đỏ.
C. Axit HF có thể tác dụng với SiO
2
. D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

404. Hãy chỉ ra câu không chính xác.

A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá −1. B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hố −1.
C. Tính oxi hố của các halogen giảm dần từ flo đến iot. D. Trong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hố −1.
405.
Tính axit của các axit HX được sắp xếp theo thứ tự giảm dần ở dãy nào dưới đây là đúng? A. HF, HCl, HBr, HI
B. HI, HBr, HCl, HF C. HCl, HBr, HI, HF
D. HBr, HCl, HI, HF
406.
Cho dãy axit HF, HCl, HBr, HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như thế nào? A. Tăng dần
B. Giảm dần C. Không thay đổi
D. Không theo quy luật
407.
Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất ? A. HF
B. HBr C. HCl
D. HI
408. Dung dịch axit nào dưới đây không nên chứa trong bình thủy tinh?
Convert by thuviendientu.org
A. HF B. HCl

C. H

2
SO
4
D. HNO
3
409.
Trong phòng thí nghiệm, khí CO
2
được điều chế từ CaCO
3
và dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để thu được CO
2
gần như tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua hai bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây?
A. NaOH, H
2
SO
4
đặc B. NaHCO
3
, H
2
SO
4
đặc C. Na
2
CO
3
, NaCl D. H
2
SO
4
đặc, Na
2
CO
3
410.
Cho các mệnh đề dưới đây: a Các halogen F, Cl, Br, I có số oxi hóa từ −1 đến +7.
b Flo là chất chỉ có tính oxi hóa. c F
2
đẩy được Cl
2
ra khỏi dung dịch muối NaCl. d Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF, HCl, HBr, HI.
Các mệnh đề luôn đúng là
A. a, b, c. B. b, c.
C. b, d. D. a, b, d.
411.
Trong các nhận xét sau về flo, clo, brom, iot a Trong các phản ứng hóa học, clo ln là chất oxi hóa.
b Tính phi kim của các halogen tăng dần từ I → Br →Cl →F. c Tính phi kim của flo lớn hơn tính phi kim của oxi.
d Tính phi kim của clo kém tính phi kim của flo nhưng lớn hơn của oxi.
Các nhận xét luôn đúng là A. a, b, c.
B. b, c. C. b, c, d.
D. a, b, d.
412.
Hỗn hợp Cl
2
và H
2
tạo thành hỗn hợp nổ, với tỉ lệ số mol tương ứng là A. 1 : 2.
B. 2 : 1. C. 1 : 1.
D. 1 : 3.
413.
Cơ sở để sản xuất khí hiđro clorua trong công nghiệp là phản ứng nào dưới đây? A. BaCl
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2HCl B. Cl
2
+ H
2
O  HCl + HClO C. Cl
2
+ 2H
2
O + SO
2
→ 2HCl + H
2
SO
4
D. H
2
+ Cl
2
t
2HCl và NaCl
tinh thể
+ H
2
SO
4 đặc
t
NaHSO
4
+ HCl
414.
Sục Cl
2
vào nước, thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất A. Cl
2
, H
2
O. B. HCl, HClO.
C. HCl, HClO, H
2
O. D. Cl
2
, HCl, HClO, H
2
O.
415.
Hòa tan khí Cl
2
vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư dung dịch thu được chứa các chất thuộc dãy nào dưới đây? A. KCl, KClO
3
, Cl
2
. B. KCl, KClO
3
, KOH, H
2
O. C. KCl, KClO, KOH, H
2
O. D. KCl, KClO
3
.
Convert by thuviendientu.org
416.
Hòa tan khí Cl
2
vào dung dịch KOH lỗng, dư, ở nhiệt độ phòng. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm A. KCl, KClO
3
, Cl
2
. B. KCl, KClO
3
, KOH. C. KCl, KClO, KOH, H
2
O. D. KCl, KClO
3
.
417.
Khí Cl
2
có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nào dưới đây? A. 2NaCl
đpnc
2Na + Cl
2
B. F
2
+ 2NaCl 2NaF + Cl
2
C. 4HCl + MnO
2
t
Cl
2
+ MnCl
2
+ 2H
2
O D. 2HCl
đpdd
H
2
+ Cl
2
418.
Cho phản ứng: 2KClO
3
t
2KCl + 3O
2
. Hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây.
A. Nếu dùng MnO
2
làm xúc tác, nhiệt độ cần để thực hiện phản ứng sẽ giảm. B. Phản ứng này được dùng để điều chế KCl trong công nghiệp.
C. Để phản ứng xảy ra được nhất thiết phải có MnO
2
làm xúc tác. D. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng tự oxi hóa – khử.
419. Phương trình hóa học nào dưới đây viết không đúng?

A. Tất cả các muối AgX X là halogen đều không tan. B. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường.C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit. D. Các halogen từ Fđến Itác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.A. Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất trong tự nhiên. B. Clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.C. Trong tự nhiên, tồn tại hai đồng vị bền của clo làCl35 17vàCl37 17. D. Ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục.A. Flo là khí rất độc. B. Flo là chất khí, có màu nâu đỏ.C. Axit HF có thể tác dụng với SiO. D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá −1. B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hố −1.C. Tính oxi hố của các halogen giảm dần từ flo đến iot. D. Trong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hố −1.405.Tính axit của các axit HX được sắp xếp theo thứ tự giảm dần ở dãy nào dưới đây là đúng? A. HF, HCl, HBr, HIB. HI, HBr, HCl, HF C. HCl, HBr, HI, HFD. HBr, HCl, HI, HF406.Cho dãy axit HF, HCl, HBr, HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như thế nào? A. Tăng dầnB. Giảm dần C. Không thay đổiD. Không theo quy luật407.Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất ? A. HFB. HBr C. HClD. HI408. Dung dịch axit nào dưới đây không nên chứa trong bình thủy tinh?Convert by thuviendientu.orgA. HF B. HClSOD. HNO409.Trong phòng thí nghiệm, khí COđược điều chế từ CaCOvà dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để thu được COgần như tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua hai bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây?A. NaOH, HSOđặc B. NaHCO, HSOđặc C. NaCO, NaCl D. HSOđặc, NaCO410.Cho các mệnh đề dưới đây: a Các halogen F, Cl, Br, I có số oxi hóa từ −1 đến +7.b Flo là chất chỉ có tính oxi hóa. c Fđẩy được Clra khỏi dung dịch muối NaCl. d Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF, HCl, HBr, HI.Các mệnh đề luôn đúng làA. a, b, c. B. b, c.C. b, d. D. a, b, d.411.Trong các nhận xét sau về flo, clo, brom, iot a Trong các phản ứng hóa học, clo ln là chất oxi hóa.b Tính phi kim của các halogen tăng dần từ I → Br →Cl →F. c Tính phi kim của flo lớn hơn tính phi kim của oxi.d Tính phi kim của clo kém tính phi kim của flo nhưng lớn hơn của oxi.Các nhận xét luôn đúng là A. a, b, c.B. b, c. C. b, c, d.D. a, b, d.412.Hỗn hợp Clvà Htạo thành hỗn hợp nổ, với tỉ lệ số mol tương ứng là A. 1 : 2.B. 2 : 1. C. 1 : 1.D. 1 : 3.413.Cơ sở để sản xuất khí hiđro clorua trong công nghiệp là phản ứng nào dưới đây? A. BaCl+ HSO→ BaSO+ 2HCl B. Cl+ HO  HCl + HClO C. Cl+ 2HO + SO→ 2HCl + HSOD. H+ Cl2HCl và NaCltinh thể+ HSO4 đặcNaHSO+ HCl414.Sục Clvào nước, thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất A. Cl, HO. B. HCl, HClO.C. HCl, HClO, HO. D. Cl, HCl, HClO, HO.415.Hòa tan khí Clvào dung dịch KOH đặc, nóng, dư dung dịch thu được chứa các chất thuộc dãy nào dưới đây? A. KCl, KClO, Cl. B. KCl, KClO, KOH, HO. C. KCl, KClO, KOH, HO. D. KCl, KClOConvert by thuviendientu.org416.Hòa tan khí Clvào dung dịch KOH lỗng, dư, ở nhiệt độ phòng. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm A. KCl, KClO, Cl. B. KCl, KClO, KOH. C. KCl, KClO, KOH, HO. D. KCl, KClO417.Khí Clcó thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nào dưới đây? A. 2NaClđpnc2Na + ClB. F+ 2NaCl 2NaF + ClC. 4HCl + MnOCl+ MnCl+ 2HO D. 2HClđpdd+ Cl418.Cho phản ứng: 2KClO2KCl + 3O. Hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây.A. Nếu dùng MnOlàm xúc tác, nhiệt độ cần để thực hiện phản ứng sẽ giảm. B. Phản ứng này được dùng để điều chế KCl trong công nghiệp.C. Để phản ứng xảy ra được nhất thiết phải có MnOlàm xúc tác. D. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng tự oxi hóa – khử.419. Phương trình hóa học nào dưới đây viết không đúng?

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập