1647918992 image3

Hợp chất hữu cơ HCHO có tên gọi là

Học tập

Mục lục

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

HCHO có tên gọi là anđehit fomic ( hay metanal ) .

Câu trả lời này có hữu ích không?


0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí không màu (đktc). Phần trăm khối lượng phenol có trong hỗn hợp A là

Xem đáp án »

22/03/2022

270

Câu 2:

Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:

Xem đáp án »

22/03/2022

85

Câu 3:

Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với

Xem đáp án »

22/03/2022

63

Câu 4:

( 2 đ ) :
Cho 47,2 gam hỗn hợp gồm metanol ( CH3OH ) và phenol ( C6H5OH ) công dụng với dung dịch Br2dư thu được 132,4 gam kết tủa trắng .
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp khởi đầu .
b. Cho hỗn hợp tác dụng với Na dư. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc .
Xem đáp án »

22/03/2022

42

Câu 5:

Cho các chất sau: etilen, but-1-in, but-2-in, axetilen. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3tạo thành kết tủa là

Xem đáp án »

22/03/2022

37

Câu 6:

( 1 đ ) :Viết PTHH của các phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn:Viết PTHH của những phản ứng sau dưới dạng công thức cấu trúc thu gọn :b. CH2 = CH-CH3 + Br2 ( dd )
Xem đáp án »

22/03/2022

36

Câu 7:

Đun nóng hỗn hợp 3 ancol với xúc tác H2SO4đặc ở 140oC tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm là ete

Xem đáp án »

22/03/2022

33

Câu 8:

Công thức tổng quát của ankin là

Xem đáp án »

22/03/2022

31

Câu 9:

Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn so với các hidrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có phân tử khối tương đương là do:

Xem đáp án »

22/03/2022

31

Câu 10:

Cho dãy chuyển hoá sau: CH41647918992 image3A B C Cao su buna. Công thức phân tử của B là

Xem đáp án »

22/03/2022

28

Câu 11:

Ankađien là hợp chất hữu cơ trong đó có chứa

Xem đáp án »

22/03/2022

27

Câu 12:

Dùng 50 gam dung dịch anđehit axetic đem đi tráng gương hoàn toàn, sau phản ứng thu được 64,8 gam kết tủa bạc. Nồng độ % dung dịch anđehit axetic đã dùng là

Xem đáp án »

22/03/2022

26

Câu 13:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án »

22/03/2022

25

Câu 14:

Dãy gồm các chất tác dụng với ancol etylic là

Xem đáp án »

22/03/2022

24

Câu 15:

Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3/NH3?

Xem đáp án »

22/03/2022

23

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập