2020) – Tài liệu text

2020)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.24 KB, 4 trang )

Bạn đang đọc: 2020) – Tài liệu text

(1)

PHIẾU ƠN TỐN 4 (PHIẾU SỐ 22)

Phần I. Trắc nghiệm

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) 25 x 11 = 275 … b) 37 x 11 = 307 …
c) 56 x 11 = 516 … d) 73 x 11 = 803 …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một mảnh đất hình vng có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:
A. 45125m2 B. 45225m2 C. 46225m2 D. 46235m2

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) b) c) d)

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 10kg = … yến

30kg = … yến
b) 100cm2 = …dm2

2500cm2 = … dm2

10 yến = … tạ
400 kg = … tạ
1 m2 = … dm2

15 m2 = … dm2

10 tạ = … tấn
4000kg = … tấn
300 dm2 = … m2

7500 dm2 = … m2

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Một hình chữ nhật có chiều
dài 327cm, chiều rộng bằng 13 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

(2)

( 2 )

Phần II. Trình bày chi tiết các bài tốn
Câu 1. Đặt tính rồi tính :

a) 347 x 321

………..…..
…………
……….……..
……….…..
………..

b) 359 x 454

……….……..
……….……..
……….……..
……….……..
……….……..

c) 436 x 205

…………..…………..
………..………..
………..………..
…………..…………..
………..………..

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 47 x 298 + 53 x 298

……….
……….
………..…….
……….
……….
……….
……….
………
……..

b) 426 x 617 + 617 x 574
……….
……….
………
………….
……….
………..….
……….
……….
………

Câu 3. Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11
cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11
cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ?

(3)

( 3 )HƯỚNG DẪN CHẤM – PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Phần I

Câu 1. a) Đ b) S c) S d) Đ

Câu 2.C

Câu 3. a) S b) Đ c) S d) Đ

Câu 4.

a) 10kg = 1 yến
30kg = 3 yến
b) 100cm2 = 1 dm2

2500cm2 = 25 dm2

10 yến = 1 tạ
400 kg = 4 tạ
1 m2 = 100 dm2

15 m2 = 1500 dm2

10 tạ = 1 tấn
4000kg = 4 tấn
300 dm2 = 3 m2

7500 dm2 = 75 m2

Câu 5.B
Phần II

Câu 1. a) b) c)

Câu 2.

a) 47 x 298 + 53 x 298
= ( 47 + 53 ) x 298
= 100 x 298

= 29800

b) 426 x 617 + 617 x 574
= 617 x ( 574 + 426 )
= 617 x 1000

= 617000

(4)

( 4 )

Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía trước là : 11 x 15 = 165 ( cây )
Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía sau là : 11 x 19 = 209 ( cây )

Vườn nhà bác Thành trồng được số cây nhãn là : 165 + 209 = 374 ( cây )

Đáp số : 374 cây nhãn

Học sinh có thể giải bằng cách khác như sau:

Số hàng nhãn trồng trong vườn là :

15 + 19 = 34 ( hàng )
Số cây nhãn bác Thành trồng được là :

11 x 34 = 374 ( cây )

Bài viết liên quan
0964826624