articlewriting1

kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For-do: A.Cùng kiểu với giá trị đầu và cuối B.Chỉ cần khác kiểu với giá trị đ… – Olm

Học tập

Câu 11: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

A. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuốiB. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu

   C. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D. Không cần phải xác lập kiểu dữ liệu

Câu 12: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

A. Giặt tới khi sạchB. Học bài cho tới khi thuộc bàiC. Gọi điện tới khi có người nghe máyD. Ngày đánh răng 2 lần

Câu 13: Chọn cú pháp câu lệnh lặp là:

A. for < biến đếm > : = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh > ;B. for < biến đếm > : = < giá trị cuối > to < giá trị đầu > do < câu lệnh > ;C. for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > ; do < câu lệnh > ;D. for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh > ;

Câu 14: Câu lệnh For..to..do kết thúc :

A. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuốiB. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuốiC. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị đầuD. Khi biến đếm lớn hơn giá trị đầu

Câu 15: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng :

A. for i : = 1 to 10 ; do x : = x + 1 ;B. for i : = 1 to 10 do x : = x + 1 ;C. for i : = 10 to 1 do x : = x + 1 ;D. for i = 10 to 1 do x : = x + 1 ;

Câu 16: Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?

A. IntegerB. Real

   C. String

D. Tất cả những kiểu trên đều được

Câu 17: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

For I : = 1 to M doIf ( I mod 3 = 0 ) and ( I mod 5 = 0 ) thenT : = T + I ;A. Tổng những số chia hết cho 3 hoặc 5 trong khoanh vùng phạm vi từ 1 đến MB. Tổng những số chia hết cho 3 và 5 trong khoanh vùng phạm vi từ 1 đến MC. Tổng những số chia hết cho 3 trong khoanh vùng phạm vi từ 1 đến MD. Tổng những số chia hết cho 5 trong khoanh vùng phạm vi từ 1 đến M

Câu 18: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

A. 1B. 100C. 99D. Tất cả đều sai

Câu 19:Trong lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuốiB. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuốiC. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuốiD. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối

Câu 20:Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S : = 10 ;For i : = 1 to 4 do S : = S + i ;Giá trị của biến S bằng bao nhiêu ?

   A. 20

B. 14C. 10D. 0

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập