articlewriting1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82 SGK Tiếng Việt 5 tập 1>

Học tập
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Trong những từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

a) Chín

– Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

– Tổ em có chín học sinh.

– Nghĩ cho chín rồi hãy nói.

b) Đường

– Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

– Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại.

– Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp.

c) Vạt

– Những vạt nương màu mật.

Lúa chín ngập lòng thung .

                      Nguyễn Đình Ánh

– Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre.

– Những người Giáy, người Dao
Đi tìm măng, hái nấm

  Vạt áo chàm thấp thoáng

Nhuộm xanh cả nắng chiều

                       Nguyễn Đình Ảnh

Phương pháp giải:

Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa được phân biệt như sau :
– Từ đồng âm là từ có cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác xa nhau .
– Từ nhiều nghĩa là từ có 1 nghĩa gốc và 1 hoặc 1 số ít nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa khi nào cũng có mối liên hệ với nhau .

Lời giải chi tiết:

Câu

Từ đồng âm

Từ nhiều nghĩa

– Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

– Tổ em có chín học sinh.

+

– Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

– Nghĩ cho chín rồi hãy nói.

+

– Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

– Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại.

+

– Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

– Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp.

+

– Những vạt nương màu mật

Lúa chín ngập lòng thung .

– Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre.

+

– Những vạt nương màu mật

Lúa chính ngập lòng thung .

– Vạt áo chàm thấp thoáng

Nhuộm xanh cả nắng chiều .

+

Giải thích :

a) chín: 

+ Tổ em có chín học sinh: chỉ số lượng.

Lúa ngoài đồng đã chín vàng: chỉ ở giai đoạn phát triển đầy đủ nhất đến mức thu hoạch được.

=> Từ chín trong hai câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

+ Nghĩ cho chín rồi hãy nói: (nghĩ chín) là ở trạng thái đã suy nghĩ kĩ và từ chín ở câu “Lúa ngoài đồng đã chín vàng” là từ nhiều nghĩa (vì có nét nghĩa chung là ở mức đầy đủ).

b) đường:

+ Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt: chỉ thức ăn có vị ngọt.

+ Các chú công nhân đang chữa đường dây điện : chỉ đường dây liên lạc .

=> Vậy từ đường trong hai câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

+ Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp: chỉ đường giao thông đi lại và từ đường trong câu “Các chú công nhân đang chữa đường dây điện” là từ nhiều nghĩa (vì có mối quan hệ với nhau về nghĩa).

c) vạt:

+ Những vạt nương màu mật / Lúa chín ngập lòng thung: chỉ mảnh đất trồng trọt dải dài.

+ Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre : chỉ hành vi đẽo xiên .

=> Vậy từ vạt trong hai câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

+ Vạt áo chàm thấp thoáng…: chỉ thân áo hình dải dài và từ vạt trong câu “Những vạt nương màu mật…” là từ nhiều nghĩa (vì có nét nghĩa chung là vạt có hình dải dài).

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập