articlewriting1

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại: Ngôn ngữ bậc caoHợp ngữ CNgôn ngữ máyTất cả các ý trên – Hoc24

Học tập

Câu 2. Chương trình dịch trong ngôn ngữ lập trình Pascal là chương trình dùng để làm gì?

A. Dịch ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trìnhB. Dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

C.    Dịch từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ lập trình

D. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Câu 3. Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ như thế nào?

A. Là một dãy bit gồm 2 số 0 và 1B. Là một dãy bít gồm 2 số 1 và 2C. Là một dãy bít chỉ gồm có số 0D. Là một dãy bit chỉ gồm có số 1

Câu 4. Trong pascal để lưu một chương trình chúng ta có thể thực hiện bằng cách nào sau đây?

a. Nhấn phím F2 b. Nhấn Alt + F9 c. Vào Fileà save d. Alt + F4

Câu 8. Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là gì?

   A. Ngôn ngữ lập trình

   B. Ngôn ngữ máy

   C. Ngôn ngữ tự nhiên

   D. Ngôn ngữ tiếng Việt

Câu 9. Vì sao cần phải viết chương trình máy tính?

A. Để con người tinh chỉnh và điều khiển máy tính một cách đơn thuần và hiệu suất cao hơnB. Vì con người muốn máy tính thực thi những việc làm rất phong phú và phức tạpC. Vì máy tính và con người rất hiểu nhauD. Vì máy tính rất mưu trí

Chủ đề 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 2. Từ khóa nào dùng để khai báo tên chương trình?

a. Integer b. Var c. Const d. Program

Câu 5 : Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

a. a8b b. beginend c. begin d. Bai tap

Câu 8. Trong pascal để lưu một chương trình chúng ta có thể thực hiện bằng cách nào sau đây?

a. Nhấn phím F2 b. Nhấn Alt + F9 c. Vào Fileà save d. Alt + F4

Câu 9. Trong pascal để chạy một chương trình chúng ta có thể thực hiện bằng cách nào sau đây?

a. Nhấn phím F2 b. Nhấn Alt + F9 c. Ctrl + F9 d. Alt + F4

Câu 10. Trong pascal để dịch một chương trình chúng ta có thể thực hiện bằng cách nào sau đây?

a. Nhấn phím F2 b. Nhấn Alt + F9 c. Ctr + F9 d. Ctrl + F5

Chủ đề 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 3. Ký hiệu của phép toán chia trong ngôn ngữ lập trình pascal được viết như thế nào?

A. X B. * C. / D. ^

Câu 5. Phép so sánh “<=” là ký hiệu của phép so sánh nào sau đây?

A. Bằng nhau B. Khác nhau C. Lớn hơn hoặc bằng D. Bé hơn hoặc bằng

Câu 6. Phép so sánh “=>” là ký hiệu của phép so sánh nào sau đây?

A. Bằng nhau B. Khác nhau C. Lớn hơn hoặc bằng D. Bé hơn hoặc bằng

Câu 7. Phép toán DIV trong pascal là phép toán gì?

B. Phép chia b. Phép nhân c. Chia lấy phần nguyên d. Chia lấy phần dư

Câu 9. Kiểu dữ liệu của biểu thức A là gì?   A := 4+5- 2

A. Số nguyên B. Số thực C. Xâu ký tự D. Ký tự

Câu 10. Kiểu dữ liệu của biểu thức A là gì?   A := ‘4+5-2’

A. Số nguyên B. Số thực C. Xâu ký tự D. Ký tự

Chủ đề 4. Sử dụng biến trong chương trình

Câu 2: Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var x, y : Integer ; B. Var x, y = Integer ;C. Var x, y Of Integer ; D. Var x, y : = Integer ;

Câu 3: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là gì?

A. Const B. Begin C. Var D. Uses

Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là gì?

A. Const B. Begin C. Var D. Uses

   A. X:=4.1;                 B. X:=324.2               C. A:= ‘3242’;          D. A:=3242 ;

Câu 7: Khai báo sau có ý nghĩa gì?

Var a : Real ; b : Char ;A. Biến a thuộc kiểu tài liệu số thực và biến b thuộc kiểu tài liệu kí tựB. Biến a thuộc kiểu tài liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu tài liệu xâu kí tựC. Biến a thuộc kiểu tài liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu tài liệu kí tựD. Biến a và b đều kiểu số thực

Câu 10: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là gì?

A. Tên B. Từ khóa C. Biến D. Hằng

Chủ đề 5. Từ bài toán đến chương trình

Câu 4: Hãy xác đinh bài toán sau: “Tính tổng của hai số a và b, biết a và b được nhập vào từ bàn phím?”

A. INPUT : Hai số a và b. OUTPUT : Tổng của a và b .B. INPUT : Tổng của a và b. OUTPUT : Số a và b .C. INPUT : Số a. OUTPUT : Số b .D. INPUT : Số b. OUTPUT : Số a .

Câu 5: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Các bước giải bài toán trên máy tính là : Mô tả thuật toán → Xác định bài toán → Viết chương trìnhB. Cần phải xác lập bài toán trước khi giải bài toán trên máy tínhC. Máy tính có hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ tự nhiênD. Với mỗi bài toán đơn cử, phải lựa chọn ngôn ngữ lập trình tương thích rồi mới kiến thiết xây dựng thuật toán giải bài toán đó

Câu 6: Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

A. Việc thực thi cả 3 bước khi giải bài toán trên máy tính là thiết yếu, nhất là so với bài toán phức tạpB. Xác định bài toán là xác lập rõ những điều kiện kèm theo cho trước và tác dụng cần thu đượcC. Dãy hữu hạn những thao tác cần thực thi để giải một bài toán được gọi là thuật toánD. Đối với mỗi bài toán đơn cử tất cả chúng ta chỉ có 1 thuật toán duy nhất để giải bài toán đó trên máy tính

Câu 9: Mô tả thuật toán là làm gì?

A. Liệt kê những bước thực thi việc làm .B. Liệt kê những cách triển khai việc làm .C. Liệt kê một bước triển khai việc làm .D. Liệt kê hai bước triển khai việc làm

Câu 10: Mô tả thuật toán pha trà mời khách

+ B1 : Tráng ấm, chén bằng nước sôi+ B2 : Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng chừng 3 đến 4 phút .+ B3 : Cho trà vào ấm+ B4 : Rót trà ra chén để mời khách .A. B1 – B3-B4 – B2B. B1 – B3 – B2-B4C. B2-B4-B1-B3D.B 3 – B4-B1-B2

Chủ đề 6. Câu lệnh điều kiện

Câu 4: Ta có 2 lệnh sau:

x : = 8 ; If x > 5 then x : = x + 1 ; Giá trị của x là bao nhiêu ?A. 5 B. 9 C. 8 D. 6

Câu 6: Để tìm giá trị lớn nhất của 2 số a, b thì ta viết như thế nào?

   A. Max:=a; If b>Max then Max:=b;            B. If aC. Max : = b ; If a > Max then Max : = a ; D. If a > Min then Max : = b else Max : = a ; .

Câu 9: Chọn câu lệnh Pascal hợp lệ trong các câu sau:

A. If x : = a + b then x : = x + 1 ; B. If a > b then max = a ;C. If a > b then max : = a else max : = b ; D. If 5 : = 6 then x : = 100 ;

Câu 10: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:

   X:= 10;

IF ( 91 mod 3 ) = 0 then X : = X + 20 ;A. 10 B. 30 C. 2 D. 1

****** HẾT ******

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập