articlewriting1

1. Nông nô được hình thành chủ yếu từ: A. Tướng lĩnh quân sự B. Nông dân, nô lệ C. Quý tộc… – Hoc24

Học tập

Câu 1. Trung Quốc thời phong kiến triều đại nào thịnh vượng nhất :A. Hán B. Minh C. Đường D. ThanhCâu 2. Tôn giáo nào thống trị xã hội phong kiến Trung Quốc ?

A. Nho giáo B. Phật giáo C. Đạo giáo D. Hồi giáo

Câu 3. Người tìm ra châu Mĩ năm 1492 là :A. Điaxơ. B. Magienlan C. Gama. D. CôlômbôCâu 4. Người Mông Cổ chiếm Ấn Độ xây dựng nên vương triềuA. Gup ta B. Hồi giáo Đê li C. Triệu Voi D. Mô gônCâu 5. Cơ sở kinh tế tài chính của xã hội phong kiến làA. thủ công nghiệp B. thương nghiệp C. nông nghiệp D. công nghiệpCâu 6. Ai đánh bại quân Tống xâm lược năm 981 ?A. Lê Hoàn B. Trần Hưng Đạo C. Lý Công Uẩn D. Ngô QuyềnCâu 7. Tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến ở châu Âu làA. chủ nô và quý tộc B. lãnh chúa và nông nôC. chủ nô và lãnh chúa D. lãnh chúa và quý tộcCâu 8. Vương triều Hồi giáo Đê-li được lập nên bởi ngườiA. Ấn Độ B. Thổ Nhĩ Kì C. Khơme D. Mông CổCâu 9. Quốc gia nào không thuộc khu vực Khu vực Đông Nam Á ?A. Mianma B. Singapo C. Nước Hàn D. MalaixiaCâu 10. Đông Ti mo là vương quốc tách ra từ vương quốc nào sau đây ?A. Ma-lai-xi-a B. In-đô-nê-xi-a C. Mi-an-ma D. Phi-lip-pinCâu 11. Công trình kiến trúc nào không kiến thiết xây dựng dưới thời Tần Thủy Hoàng

A. vạn lí trường thành B. Cố cung C. cung A Phòng D. lăng Li Sơn

Câu 12. Vương triều hùng mạnh nhất ở Ấn Độ thời phong kiến là :A. Gupta B. Magađa C. Hồi giáo Đêli D. MôgônCâu 13. Kinh tế trong lãnh địa có đặc thù như thế nào ?A. Trao đổi. B. Tự cấp, tự cung tự túc. C. Buôn bán. D. Trao đổi bên ngoài .Câu 14. Nguyên nhân nào nhà Tống sang xâm lược nước ta ?A. Nhà Đinh rối loạn B. Lê Hoàn lên làm vuaC. Nội bộ triều đình yên ổn D. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất quốc giaCâu 15. Ngô Quyền đóng đô ởA. Hoa Lư B. Đại La C. Cổ Loa D. Đường LâmCâu 16. Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lí ?A. Cần nguyên vật liệu B.Cần thị trường tiêu thụC. Cần nhiều vùng đất mới D. Cần nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụCâu 17. Vì sao Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua ?A. Lê Hoàn có tài, có chí lớn, nhiều người kính nể B. Lê Hoàn có thế lực vững mạnh trong triều đìnhC. Lê Hoàn đàn áp mọi người để được lên làm vua D. Lê Hoàn nắm quyền chỉ huy quân độiCâu 18. Niên hiệu của Lê Hoàn làA. Hồng Đức B. Tỉnh Thái Bình C. Thiên Phúc D. Thuận Thiên

Câu 19. Nhà Tiền Lê chia cả nước làm bao nhiêu lộ?

A. 24 B. 10 C. 30 D. 40Câu 20. Chữ Ấn Độ có nguồn gốc từ chữA. Latinh B. Hán C. Nôm D. Phạn

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập