articlewriting1

Số electron tối đa trong một phân lớp – Tài liệu text

Học tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.56 KB, 20 trang )

2. Phân lớp electron Các electron trên cùng một phân lớp có

mức năng lượng bằng nhau. Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ
cái thường s, p, d, f. Các electron ở phân lớp s được gọi là các
electron s, các electron ở phân lớp p được gọi là các electron p.

III. Số electron tối đa trong một phân lớp

– Phân lớp s chứa tối đa 2 electron – Phân lớp p chứa tối đa 6 electron
Hoạt động 3: GV củng cố 2 nội dung trên, tập trung vào 2 ý:
+ Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn bằng số electron ở lớp vỏ
nguyên tử + Các electron sắp xếp thành từng lớp.
Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS đọc SGK để hiểu các quy ước sau:
a. Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp electron. Các electron trong mỗi
phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. b. Các phân lớp được kí hiệu bằng các
chữ cái thường s, p, d, f c. Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ
tự của lớp đó. Lớp thứ 1:n=1 có một phân lớp, đó là
phân lớp 1s Lớp thứ 2:n=2 có hai phân lớp, đó là
phân lớp 2s, 2p Lớp thứ 3:n=3 có ba phân lớp, đó là
phân lớp 3s, 3p, 3d d. Các electron ở phân lớp s được gọi là
các electron s: Các electron ở phân lớp p được gọi là các electron p…
Hoạt động 5: Phần đầu GV hướng dẫn HS đọc SGK để các em biết các quy ước
sau: Phân lớp s chứa tối đa 2 electron
Phân lớp p chứa tối đa 6 electron Phân lớp d chứa tối đa 10 electron
HS làm bài tập do GV phát và tình bày trước lớp
HS làm các bài tập áp dụng từ các bảng do GV chuẩn bị sẵn.
-Tham khảo SGK, hỏi GV khi thắc mắc -Cùng GV kết hợp các dữ kiện trên để
tính được số electron tối đa trong lớp n = 1, 2, 3
Người soạn:  14 
– Phân lớp d chứa tối đa 10 electron – Phân lớp f chứa tối đa 14 electron
Phân lớp đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.
Số electron tối đa của lớp thứ nơtron là 2n
2
. Lớp electron đã có đủ số electron tối đa
gọi là lớp electron bão hòa. Phân lớp f chứa tối đa 14 electron
Phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron đã bão hòa.
Mỗi lớp có tối đa 2n
2
electron n là số nguyên bắt đầu từ 1…
n = 1
2 3
4 5
K L
M N
O Số e tối đa 2n
2
: 2
8 18
32 …
GV chú ý HS biết lớp electron đã có đủ số electron tối đa là lớp electron đã bão
hòa.
Hoạt động 6: Hướng dẫn HS nghiên cứu bảng 2
Hoạt động 7: GV làm ví dụ minh họa: Sắp xếp electron vào các lớp electron
nguyên tử nitơ
N
14 7
Sau đó GV để cho HS tập lập luận theo mẫu như trên để sắp xếp electron vào các
lớp của nguyên tử Magie
Mg
24 12
. Cuối cùng GV cho HS
Riêng lớp n = 4, dùng cơng thức tính số electron tối đa có trong một lớp 2n
2
để tính ra kết quả
-Nghiên cứu bảng 2.
-Nghiên cứu hình 1.7 của SGK thể hiện sự phân bố các electron trên các lớp của
nguyên tử nitơ và magie để củng cố kiến thức của phần này.

IV. CỦNG CỐ:

mức năng lượng bằng nhau. Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữcái thường s, p, d, f. Các electron ở phân lớp s được gọi là cácelectron s, các electron ở phân lớp p được gọi là các electron p.- Phân lớp s chứa tối đa 2 electron – Phân lớp p chứa tối đa 6 electronHoạt động 3: GV củng cố 2 nội dung trên, tập trung vào 2 ý:+ Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn bằng số electron ở lớp vỏnguyên tử + Các electron sắp xếp thành từng lớp.Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS đọc SGK để hiểu các quy ước sau:a. Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp electron. Các electron trong mỗiphân lớp có mức năng lượng bằng nhau. b. Các phân lớp được kí hiệu bằng cácchữ cái thường s, p, d, f c. Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứtự của lớp đó. Lớp thứ 1:n=1 có một phân lớp, đó làphân lớp 1s Lớp thứ 2:n=2 có hai phân lớp, đó làphân lớp 2s, 2p Lớp thứ 3:n=3 có ba phân lớp, đó làphân lớp 3s, 3p, 3d d. Các electron ở phân lớp s được gọi làcác electron s: Các electron ở phân lớp p được gọi là các electron p…Hoạt động 5: Phần đầu GV hướng dẫn HS đọc SGK để các em biết các quy ướcsau: Phân lớp s chứa tối đa 2 electronPhân lớp p chứa tối đa 6 electron Phân lớp d chứa tối đa 10 electronHS làm bài tập do GV phát và tình bày trước lớpHS làm các bài tập áp dụng từ các bảng do GV chuẩn bị sẵn.-Tham khảo SGK, hỏi GV khi thắc mắc -Cùng GV kết hợp các dữ kiện trên đểtính được số electron tối đa trong lớp n = 1, 2, 3Người soạn:  14 - Phân lớp d chứa tối đa 10 electron – Phân lớp f chứa tối đa 14 electronPhân lớp đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.Số electron tối đa của lớp thứ nơtron là 2n. Lớp electron đã có đủ số electron tối đagọi là lớp electron bão hòa. Phân lớp f chứa tối đa 14 electronPhân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron đã bão hòa.Mỗi lớp có tối đa 2nelectron n là số nguyên bắt đầu từ 1…n = 12 34 5K LM NO Số e tối đa 2n: 28 1832 …GV chú ý HS biết lớp electron đã có đủ số electron tối đa là lớp electron đã bãohòa.Hoạt động 6: Hướng dẫn HS nghiên cứu bảng 2Hoạt động 7: GV làm ví dụ minh họa: Sắp xếp electron vào các lớp electronnguyên tử nitơ14 7Sau đó GV để cho HS tập lập luận theo mẫu như trên để sắp xếp electron vào cáclớp của nguyên tử MagieMg24 12. Cuối cùng GV cho HSRiêng lớp n = 4, dùng cơng thức tính số electron tối đa có trong một lớp 2nđể tính ra kết quả-Nghiên cứu bảng 2.-Nghiên cứu hình 1.7 của SGK thể hiện sự phân bố các electron trên các lớp củanguyên tử nitơ và magie để củng cố kiến thức của phần này.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập