articlewriting1

Saccarozơ có tác dụng được với NaOH không

Học tập

Saccarozơ có thể tác dụng với hóa chất nào sau đây?
(1) Cu(OH)2.
(2) AgNO3/NH3.
(3) H2/Ni, t°.
(4) CH3COOH/H2SO4 đặc, nóng.

A.( 1 ), ( 2 ) .

Nội dung chính

 • Saccarozơ có thể tác dụng với hóa chất nào sau đây?
  (1) Cu(OH)2.
  (2) AgNO3/NH3.
  (3) H2/Ni, t°.
  (4) CH3COOH/H2SO4 đặc, nóng.
 • Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3
 • Video liên quan

B.( 2 ), ( 3 ) .

C.( 3 ), ( 4 ) .

D.( 1 ), ( 4 ) .

Đáp án và lời giải
Đáp án 😀
Lời giải :

(1), (4).

Saccarozơ có thể tác dụng với Cu ( OH ) 2 và CH3COOH / H2SO4đặc, nóng .
Saccarozơ không có phản ứng với AgNO3 vì trong phân tử không còn nhóm OH hemiaxetat tự do .
Saccarozơ không có phản ứng với H2 / Ni, t ° vì trong phân tử không có link bội
C12H22O11 + Cu ( OH ) 2loadingC12H22O11 + 3CH3 COOHloadingCâu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • ( 5 ) Glucozơ, glixerol .
  Dùng dung dịch AgNO3 / NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào ?

 • Chất X không hề là :

 • Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ứng dụng của xenlulozơ?

 • Hai chất đồng phân của nhau là:

 • 2 ) Khử trọn vẹn glucozơ cho n-hexan .
  3 ) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạcloading4 ) Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu ( OH ) 2 tạo dung dịch màu xanh lamloading

 • Thủy phân một lượng mantozơ với hiệu suất 80,8 % thu được dung dịch X chứa 36,36 gam glucozơ. Cho hàng loạt X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là :

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Hai lực trựcđối không cân đối vì hai lực
 • Cóbaonhiêusốphức z thỏamãnhệthức

  loading

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập