articlewriting1

Sinh học 12 Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 | Hay nhất Giải bài tập Sinh 12

Học tập

CÁCH GIẢI BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

Phép lai một cặp tính trạng đề cập tới những qui luật di truyền : Phân li, trội không trọn vẹn, tương tác gen không alen, tác động ảnh hưởng cộng gộp, di truyền link giới tính
* Xác định tỉ lệ KG, KH ở F1 hay F2 .
Đề bài cho biết TT là trội, lặn hay trung gian hoặc gen qui định TT ( gen đa hiệu, tương tác giữa những gen không alen, TT đa gen … ) và KH của P. Căn cứ vào nhu yếu của đề ( xác lập F1 hay F2 ), ta suy nhanh ra KG của P. Từ đó viết sơ đồ lai từ P. đến F1 hoặc F2 để xác lập tỉ lệ KG và KH của F1 hay F2 .

Ví dụ tỉ lệ KH 3:1 (trội hoàn toàn), 1:1 (lai phân tích), 1:2:1 (trội không hoàn toàn), 9:7 (tương tác gen không alen)…

* Xác định KG, KH của P. :
Đề bài cho biết số lượng hay tỉ lệ những KH ở F1 hoặc F2. Căn cứ vào KH hay tỉ lệ của nó ta nhanh gọn suy ra KG và KH ( nếu đề bài chưa cho ) .
Ví dụ : Nếu F1 có tỉ lệ KH 3 : 1 thì P. đều dị hợp tử, hay 1 : 1 thì một bên P. là thể dị hợp, bên còn lại là thể đồng hợp lặn, nếu F2 có tổng tỉ lệ KH bằng 16 và tùy từng tỉ lệ KH mà xác lập kiểu tương tác gen không alen đơn cử

CÁCH GIẢI BÀI TẬP LAI NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG

Phép lai hai hay nhiều cặp tính trạng đề cập tới những qui luật di truyền : Phân li độc lập, di truyền link trọn vẹn và không trọn vẹn .
* Xác định tỉ lệ KG, KH ở F1 hay F2
Đề bài cho qui luật di truyền của từng cặp TT và những gen chi phối những cặp TT nằm trên cùng một NST hoặc trên những NST khác nhau. Dựa vào dữ kiện đề đã cho ta viết sơ đồ lai từ P. đến F1 hoặc F2 để xác lập tỉ lệ KG và KH ở F1 hoặc F2 .
* Xác định KG, KH của P.
Đề bài cho biết số lượng thành viên hoặc tỉ lệ những KH ở F1 hay F2. Trước hết phải xác lập qui luật di truyền chi phối từng cặp TT, từ đó suy ra kiểu gen ở P. hoặc F1 của cặp TT. Căn cứ vào tỉ lệ KH thu được của phép lai để xác lập qui luật di truyền chi phối những TT :
– Nếu tỉ lệ mỗi KH bằng tích Xác Suất của những TT hợp thành nó thì những TT bị chi phối bởi qui luật phân li độc lập .
– Nếu tỉ lệ KH là 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 thì những cặp tính trạng di truyền link trọn vẹn .
– Nếu tỉ lệ KH không ứng với 2 trường hợp trên thì những cặp tính trạng di truyền link không trọn vẹn .

B. GỢI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHƯƠNG I

1.
a ) Mạch khuôn 3 ’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5 ’
Mạch bổ trợ 5 ’ … ATA XXX GTA XAT TAX XXG … 3 ’
mARN 5 ’ … AUA XXX GUA XAU UAX XXG … 3 ’
b ) Có 18/3 = 6 codon / mARN .
c ) Các bộ ba đối mã của tARN so với mỗi codon : UAU GGG XAU GUA AUG GGX .
2.
Từ bảng mã di truyền
a ) Các côđon GGU, GGX, GGA, GGG trong mARN đều mã hoá glixin .
b ) Có hai côđon mã hoá lizin .
– Các côđon trên mARN : AAA, AAG .
– Các cụm đối mã trên tARN : UUU, UUX .
c ) Côđon AAG trên mARN được dịch mã thì lizin được bổ trợ vào chuỗi pôlipeptit .
3.
Đoạn chuỗi polipeptit : Arg Gly Ser Phe Val Asp Arg
mARN : 5 ’ AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG 3 ’
ADN : – Mạch khuôn 3 ’ TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX 5 ’
– Mạch bổ trợ : 5 ’ AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG 3 ’
4.
a ) Bốn côđon cần cho việc đặt những axit amin Val-Trp-Lys-Pro vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp .
b ) Trình tự những nuclêôtit trên mạch mARN là GUU UUG AAG XXA .
5.
a ) Mạch ADN khuôn : 3 ‘ … GTA TTX TTA GAA XG … 5 ‘
b ) His – Lys – Asn – Leu
c ) 5 ‘ … XAG * AAG AAU XUU GX … 3 ‘
Trình tự axit amin : Gln – Lys – Asn – Leu
d ) 5 ‘ … XAU G * AG GAA UXU UGX … 3 ‘
Trình tự axit amin : His – Glu – Glu – Ser – Cys
e ) Loại đột biến thêm 1 nuclêôtit trong ADN có tác động ảnh hưởng lớn lên prôtêin được dịch mã, vì ở phần c : đột biến sửa chữa thay thế U bằng G * ở côđon thứ nhất XAU thành XAG *, nên chỉ tác động ảnh hưởng tới 1 axit amin mà nó mã hoá ( côđon mã hoá His thành côđon mã hoá Glu ), còn ở phần d : đột biến thêm một nuclêôtit vào đầu côđon thứ hai, nên từ vị trí này, khung đọc dịch bị đổi khác ( toàn bộ những côđon từ vị trí thêm đổi khác làm toàn bộ axit amin từ đó cũng biến hóa )
6.
Theo đề ra, 2 n = 10 → n = 5. Số lượng thể ba tối đa là 5 không tính đến trường hợp thể ba kép .
7.
Cây thể ba ở cặp NST số 2 là 2 n + 1, cây thông thường là 2 n. Như vậy, theo để ra ta có sơ đồ lai :
P. : 2 n + 1 x 2 n

Gp: n; n + 1 n

F1 : 2 n ; 2 n + 1
Như vậy, có 2 loại cây con, mỗi loại chiếm 50 %, tức là 50 % số cây con là thể ba ( 2 n + 1 ) và 50 % số cây con là lưỡng bội ( 2 n ) .
8.
Theo đề bài ta có số lượng NST của loài 2 n = 24 → n = 12. Vì vậy, ta có :
a ) Số lượng NST được Dự kiến ở :
– Thể đơn bội n = 1 x 12 = 12 .
– Thể tam bội 3 n = 3 x 12 = 36
– Thể tứ bội 4 n = 4 x 12 = 48 .
b ) Trong những dạng đa bội trên, tam bội là đa bội lẻ, tứ bội là đa bội chẵn .
c ) Cơ chế hình thành :
– Thể tam bội : trong giảm phân NST tự nhân đôi nhưng không hình thành thoi vô sắc → tạo giao tử 2 n. Khi thụ tinh giao tử 2 n phối hợp với giao tử thông thường n tạo thành hợp tử 3 n .
– Thể tứ bội hoàn toàn có thể hình thành nhờ :
+ Nguyên phân : Trong lần nguyên phân tiên phong của hợp tử 2 n, những NST đã tự nhân đôi nhưng không phân li dẫn đến hình thành thể tứ bội 4 n .
+ Giảm phân và thụ tinh : Trong quy trình phát sinh giao tử, sự không phân li của tổng thể những cặp NST tương đương dẫn đến hình thành giao tử 2 n .
Thụ tinh : 2 n + 2 n → 4 n .

C. GỢI Ý ĐÁP ÁN CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG II

1.
Quy ước gen :
A : người thông thường
a : người bị bệnh
Người vợ có người anh trai bị bệnh nên cha mẹ của họ phải mang kiểu gen dị hợp
P. : Aa × Aa
G : A, a A, a
F1 : 1AA : 2A a : 1 aa
Người đàn ông có cô em gái bị bệnh nên cha mẹ của họ phải mang kiểu gen dị hợp
P. : Aa × Aa
G : A, a A, a
F1 : 1AA : 2A a : 1 aa
Đây là bệnh do gen lặn lao lý nên cả người vợ lẫn người chồng đều có Phần Trăm mang gen bệnh ( dị hợp tử ) là 2/3. Xác suất để cả hai vợ chồng đều là dị hợp tử và sinh con bị bệnh là :
2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9
2. Cần phải sử dụng qui luật xác suất để giải.
a ) Tỉ lệ KH trội về gen A là 50%, về gen B là 3/4, về gen C là 50%, về gen D là 3/4 và về gen E là 50%. Do vậy tỉ lệ đời con có tỉ lệ KH trội về toàn bộ 5 tính trạng sẽ bằng :
50% x3 / 4×1 / 2×3 / 4×1 / 2 .
b ) Tỉ lệ đời con có KH giống mẹ sẽ bằng 50% x3 / 4×1 / 2×3 / 4×1 / 2 .
c ) Tỉ lệ đời con có KG giống bố sẽ bằng : 50% x1 / 2×1 / 2×1 / 2×1 / 2 .
3.
Quy ước gen : M : người thông thường
m : người bị bệnh mù màu
Kiểu gen của mẹ thông thường ( nhưng có bố mù màu ) là : XM XMKiểu gen của bố thông thường là : XMY
a ) Xác suất để mẹ truyền NST Xm mang gen bệnh cho con là 50%. Xác suất bố cho con trai NST Y là 50% nên Phần Trăm để sinh con trai bị bệnh mù màu là : 50% x 50% = 1/4 .
b ) Vì bố không bị bệnh nên con gái chắc như đinh sẽ nhận gen X ^ M từ bố. Do đó, Tỷ Lệ cô này sinh con gái bị bệnh bằng 0 .
4.
a ) Bốn côđon cần cho việc đặt những axit amin Val-Trp-Lys-Pro vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp .
b ) Trình tự những nuclêôtit trên mạch mARN là GUU UUG AAG XXA .
5.

Dùng phép lai thuận và lai nghịch.

– Nếu tác dụng phép lai thuận nghịch giống nhau thì gen nằm trên NST thường .
– Nếu tác dụng phép lai luôn cho kiểu hình giống mẹ thì nằm trong ti thể .
– Nếu tác dụng lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới khác nhau thì gen nằm trên NST giới tính X .
6. C
7. D

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập