Giải Communication Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Look at the picture. Answer the questions.  

( Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi. )

1. Can you guess the name of the dish in the picture ?
( Bạn hoàn toàn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh ? )
2. What do you think the ingredients are for this dish ?
( Bạn nghĩ những thành phần của món ăn là gì ? )

Phương pháp giải:

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

– purée ( sốt, bột nhuyễn )
– shallot ( hẹ )
– cube ( khối lập phương )
– tender ( mềm )
– garnish ( trang trí )

Lời giải chi tiết:

1. Pumpkin soup. 

( Canh bí ngô )

2. Pumpkin, shallots, celery, butter, fresh cream, salt. 

( Bí ngô, hẹ, cần tây, bơ, kem tươi, muối. )

Bài 2a

Video hướng dẫn giải

2.a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.

( Bây giờ nghe phần đầu của cuộc trò chuyện mà Mi đang trình diễn cách để chuẩn bị sẵn sàng những nguyên vật liệu. Kiểm tra những câu vấn đáp của bạn. )

Phương pháp giải:

Audio Script:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook .
The ingredients are : a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt .
Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves .

Dịch bài nghe:

Súp bí ngô là món canh thương mến của mái ấm gia đình tôi. Chúng tôi thường dùng bữa sáng với một vài lát bánh mì. Nó nhanh và đơn thuần để nấu .
Các thành phần gồm có : một cân bí, hai củ hành, hai nhánh cần tây, hai muỗng canh bơ, hai muỗng canh kem tươi, và một chút ít muối .
Trước khi nấu, gọt vỏ bí đỏ và cắt nó thành cục. Lột vỏ hành khô và cắt chúng. Tiếp theo, rửa cần tây và cắt bỏ lá .

Lời giải chi tiết:

1. Pumpkin soup.

( Canh bí ngô. )

2. pumpkin (bí ngô), celery (cần tây) , shallots (củ hẹ) , butter (bơ), salt (muối), cream (kem).

Bài 2b

2.b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

( Nghe phần đầu của cuộc trò chuyện một lần nữa. Điền 1 từ hoặc 1 cụm từ vào mỗi ô trống. )

Ingredients:

– ( 1 ) _________ of pumpkin
– ( 2 ) _________ shallots
– ( 3 ) _________ of celery
– ( 4 ) _________ of butter
– ( 5 ) _________ of fresh cream
– ( 6 ) _________ of salt

Preparation:

– ( 7 ) _________ the pumpkin, and ( 8 ) _________ it into cubes
– ( 9 ) _________ the shallots and ( 10 ) _________ them
– wash the celery and remove the ( 11 ) _________

Lời giải chi tiết:

1. a kilo 2. two 3. two sticks
4. two tablespoons 5. two tablespoons 6. a pinch
7. peel 8. chop 9. peel
10. slice 11. leaves

Ingredients: (Nguyên liệu)

– a kilo/one kilo of pumpkin (một kg bí đỏ)

– two shallots (hai củ hành khô)

– two sticks of celery (hai nhánh cần tây)

– two tablespoons of butter (hai muỗng canh bơ)

– two tablespoons of fresh cream (hai muỗng canh kem tươi)

–  a pinch of salt (một nhúm muối)

Preparation: (Chuẩn bị)

– peel the pumpkin and chop it into cubes

( gọt vỏ bí đỏ, và cắt nó thành khối )

peel the shallotsand slice them

( lột vỏ hành khô và cắt chúng )

– Wash the celery and remove the leaves

( rửa cần tây và cắt bỏ lá )

Bài 3a

Video hướng dẫn giải

3.a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.

( Đọc những bước làm thế nào để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng. )
a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes .

b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth .
d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves .
e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes .
f. Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes .

Phương pháp giải:

Audio Script:

Here are the steps to make the soup :
– Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes .
– Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes .
– Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes .
– Puree the soup in a mixer until it is smooth .
– Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes .
– For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves .

Dịch bài nghe:

Dưới đây là những bước để nấu món súp :
– đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút
– thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa
– thêm 750 ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút .
– làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn .
– thêm kem và nấu vừa sôi khoảng chừng 2-3 phút .
– để triển khai xong món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây .

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đúng là: b – e – f – c – a – d

1 – b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

( Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hẹ và xào vài phút. )

2 – e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

( Thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa. )

3 – f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

( Thêm 750 ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút. )

4 – c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

( Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn. )

5 – a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

( Thêm kem và nấu vừa sôi khoảng chừng 2-3 phút. )

6 – d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

( Để triển khai xong món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây. )

Bài 3b

3b. Listen to the second part of the talk and check your answer.

( Nghe đoạn thứ hai của cuộc chuyện trò và kiểm tra câu vấn đáp của bạn. )

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đúng là : b – e – f – c – a – d

Bài 3c

3c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?

( Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những quyền lợi của món ăn là gì ? )

Lời giải chi tiết:

– a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A
( nguồn chất xơ, khoáng chất, và vitamin tốt đặc biệt quan trọng là vitamin A )
– improve your eyesight and protect yourself from certain cancers
( cải tổ thị lực và bảo vệ khỏi 1 số ít bệnh ung thư )

Bài 4a

Video hướng dẫn giải

4.a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

( Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành phần của món ăn, làm thế nào để chuẩn bị sẵn sàng nó và những bước để nấu món ăn. Viết sáng tạo độc đáo của bạn trên tờ giấy lớn. )

Lời giải chi tiết:

Name of the dish: Chicken and vegetable soup 

(Tên món ăn: Canh gà và rau)

Ingredients: (Nguyên liệu)

– 1 tablespoon of olive oil ( 1 muỗng canh dầu ô liu )
– 1 onion ( 1 củ hành tây )
– a pinch of pepper ( một nhúm hạt tiêu )
– 3 stick of parsley ( 3 nhánh rau mùi tây )
– 6 ( 3 – inch ) strips lemon zest ( 6 vỏ chanh ( size 3 – inch ) )
– 1 small head of fennel ( 1 đầu nhỏ của cây thì là )
– 1 and 50% pounds bone ( 1 và 1/2 pound ( đơn vị chức năng đo khối lượng của Anh ) xương )
– in chicken breasts, skin removed ( ức gà, bỏ da )
– 8 cups of chicken broth ( 8 chén nước dùng gà )
– 2 carrots ( 2 củ cà rốt )
– 2 stalks celery ( 2 cọng cần tây )
– a pinch of salt ( một nhúm muối )
– 2 cups, whole – wheat extra – wide noodle style pasta ( 2 chén, mì ống kiểu to làm từ bột mì nguyên chất )
– 3 cups of baby spinach ( 3 chén rau bina )
– lemon juice ( nước chanh )

Preparation: (Chuẩn bị)

– chop the onion ( cắt hành )
– chop the parsley ( chặt rau mùi tây )
– slice the fennel thinly ( cắt thì là )
– slice the carrots ( cắt lát cà rốt )
– slice the celery and spinach ( cắt nhỏ cần tây và rau bina )

Step: (Bước thực hiện)

1. Heat the oil in a oven set over medium heat. Add the onion and pepper and cook until the onions begin to soften, 5 minutes. Meanwhile, tie the parsley, lemon zest, and fennel tops together. Add the herb bundle ( parsley, lemon zest, and fennel tops ), broth, chicken breasts, 2 cups of water. Bring to a very gentle simmer and simmer until the chicken is just cooked through, about 8 minutes. Transfer the chicken to a cutting board and set aside until cool enough to handle. Remove the meat from the bones in large strips, and set aside .
( Làm nóng dầu trong lò đặt trên lửa vừa. Thêm hành tây và hạt tiêu và nấu cho đến khi hành tây khởi đầu mềm, khoảng chừng 5 phút. Trong khi đó, buộc rau mùi tây, vỏ chanh và ngọn thì là với nhau, thêm bó thảo mộc ( rau mùi tây, vỏ chanh, và ngọn cây thì là ), nước luộc, ức gà, 2 chén nước vào nồi. Đun sôi nhỏ lửa và đun nhỏ lửa cho đến khi gà vừa chín qua, khoảng chừng 8 phút. Chuyển gà vào thớt và đặt sang một bên cho đến khi đủ mát để giải quyết và xử lý. Lọc thịt ra khỏi xương thành dải lớn, và đặt sang một bên. )
2. Meanwhile, add the sliced fennel, carrots, and celery to the broth and season with salt, to taste. Continue to simmer – until the vegetables are just tender, 5 minutes. Stir in the noodles and cook about 5 minutes. Stir in the reserved chicken and baby spinach until the chicken is heated through and the spinach is wilted. Discard the herb bundle. Stir in lemon juice, to taste. Ladle the soup into serving bowls and garnish it with some celery leaves .
( Trong khi đó, thêm thìa là thái lát, cà rốt, cần tây vào nước dùng và nêm thêm muối, để nước có mùi vị. Tiếp tục đun nhỏ lửa – cho đến khi rau vừa chín, 5 phút. Khuấy mì và nấu khoảng chừng 5 phút. Khuấy mì trong thịt gà đã nấu riêng và rau chân vịt cho đến khi gà được làm nóng qua và rau bina mềm. Vứt bỏ bó thảo mộc. Khuấy trong nước chanh, cho vừa ăn. Múc súp vào bát và trang trí nó với 1 số ít lá cần tây. )

Benefits of the dish: This chicken soup is packed with zesty rich flavors and lots of vegetables good for you. By enhancing prepared low – sodium broth with lots of herbs and lemon and fresh chicken you get a soup that tastes like you simmered it all day long.

( Lợi ích của món ăn : Món súp gà này được đóng gói với mùi vị đậm đà và nhiều loại rau tốt cho bạn. Bằng cách tăng cường natri giải quyết và xử lý dưới nhiệt độ thấp qua nước dùng với nhiều loại thảo mộc và chanh và gà tươi bạn sẽ có được một món súp mà bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức nó suốt cả ngày. )

Bài 4b

4.b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish.  

( Tổ chức một buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh những nhóm và nghe họ trình diễn. Bầu chọn cho món ăn tốt nhất. )

Bài viết liên quan
0964826624