articlewriting1

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án – Máy thu thanh

Học tập
Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 19 : Máy thu thanh có đáp án khá đầy đủ những mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 .

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19: Máy thu thanh

Câu 1. Máy thu thanh có mấy khối chính?

A. 8                                                                     

B. 7
C. 6
D. 5

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối chính của máy thu thanh là: Chọn sóng, khuếch đại cao tần, trộn sóng, dao động ngoại sai, khuếch đại trung tần, tách sóng, khuếch đại âm tần, nguồn nuôi. 

Câu 2. Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

A. Chọn sóng
B. Khuếch đại cao tần
C. Trộn sóng
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng được Anten thu sẽ được đưa tới khối chọn sóng đầu tiên.

Câu 3. Loại sóng điện nào có thể bức xạ và truyền đi xa được?

A. Tần số cao
B. Tần số thấp
C. Tần số trung bình
D. Không xác lập

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng điện có tần số từ 10Hz trở lên mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.

Câu 4. Sóng điện cao tần sẽ:

A. Có thể bức xạ
B. Có thể truyền đi xa
C. Có thể bức xạ và truyền đi xa
D. Không xác lập

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sóng điện có tần số từ 10Hz trở lên mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.

Câu 5. Tín hiệu âm tần muốn truyền đi xa phải gửi nhờ vào sóng

A. Cao tần
B. Âm tần
C. Trung tần
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tín hiệu âm tần không tự bức xạ thành sóng điện từ được, muốn truyền đi xa phải được gửi vào một sóng cao tần

Câu 6. Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Tín hiệu âm tần có thể được điều chế theo 2 cách: điều chế biên độ hoặc điều chế tần số

Câu 7. Sóng mang là sóng:

A. Cao tần
B. Trung tần
C. Âm tần
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tín hiệu âm tần không tự bức xạ thành sóng điện từ được, muốn truyền đi xa phải được gửi vào một sóng cao tần gọi là sóng mang.

Câu 8. Sóng nào được tạo ra từ khối dao động ngoại sai?

A. Cao tần
B. Trung tần
C. Âm tần
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khối dao động ngoại sai có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tần trong máy với quy luật luôn lớn hơn sóng định thu.

Câu 9. Khối chọn sóng có nhiệm vụ lựa chọn sóng nào?

A. Cao tần
B. Trung tần
C. Âm tần
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khối chọn sóng có nhiệm vụ lựa chọn sóng cao tần trong vô vàn các sóng trong không gian.

Câu 10. Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối máy thu thanh có 3 khối khuếch đại là: khối khuếch đại cao tần, khối khuếch đại trung tần, khối khếch đại âm tần.

Câu 11. Khối trộn sóng tạo ra sóng nào?

A. Cao tần
B. Trung tần
C. Âm tần
D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khối trộn sóng có nhiệm vụ trộn sóng thu của đài phát thanh với sóng cao tần trong máy cho ra sóng có tần số 456kHz, gọi là sóng trung tần.

Câu 12. Nguồn nuôi có nhiệm vụ cấp điện cho mấy khối?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nguồn nuôi cấp điện cho 4 khối: khuếch đại cao tần, khuếch đại trung tần, khuếch đại âm tần, trộn sóng.

Câu 13. Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

A. Chọn sóng

B. Trộn sóng
C. Tách sóng
D. Dao động ngoại sai

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nguồn nuôi cấp điện cho 4 khối: khuếch đại cao tần, khuếch đại trung tần, khuếch đại âm tần, trộn sóng.

Câu 14. Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

A. Cao tần
B. Trung tần
C. Âm tần
D. Không xác lập

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khối tách sóng có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu âm tần khỏi sóng mang trung tần để đưa tới khuếch đại âm tần.

Câu 15. Tín hiệu âm tần ra khỏi khuếch đại âm tần được đưa tới:

A. Khối trộn sóng
B. Khối chọn sóng
C. Nguồn nuôi
D. Loa

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khối khuếch đại âm tần có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa.

Câu 16. Trong điều chế biên độ:

A. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang đổi khác, chỉ có tần số sóng mang không đổi khác theo tín hiệu cần truyền đi .
B. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang đổi khác theo tín hiệu cần truyền đi .
C. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không biến hóa, chỉ có tần số sóng mang biến hóa theo tín hiệu cần truyền đi .
D. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không biến hóa theo tín hiệu cần truyền đi .

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích:

– Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang đổi khác theo tín hiệu cần truyền đi
– Trong điều chế tần số, biên độ sóng mang không đổi khác, chỉ có tần số sóng mang biến hóa theo tín hiệu cần truyền đi .

Câu 17. Trong điều chế tần số:

A. biên độ sóng mang không biến hóa, chỉ có tần số sóng mang biến hóa theo tín hiệu cần truyền đi .
B. biên độ sóng mang đổi khác, chỉ có tần số sóng mang không biến hóa theo tín hiệu cần truyền đi .
C. cả 2 đáp án đều sai
D. cả 2 đáp án đều đúng

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích:

– Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang đổi khác theo tín hiệu cần truyền đi
– Trong điều chế tần số, biên độ sóng mang không biến hóa, chỉ có tần số sóng mang đổi khác theo tín hiệu cần truyền đi .

Câu 18. Ưu điểm của phát thanh trên sóng AM :

A. dễ bị can nhiễu
B. hoàn toàn có thể truyền đi xa tới hàng nghìn km
C. tần số, dải tần âm thanh sau khi tách sóng điều tần có chất lượng rất tốt
D. cự ly truyền sóng ngắn

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ưu điểm của sóng AM là có thể truyền đi xa tới hàng nghìn km

Câu 19. Ở máy thu thanh, tín hiệu vào khối chọn sóng thường là:

A. Tín hiệu âm tần .
B. Tín hiệu cao tần .
C. Tín hiệu trung tần .
D. Tín hiệu ngoại sai .

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khối chọn sóng có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.         

Câu 20. Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A. Xử lý tín hiệu .
B. Mã hóa tín hiệu .
C.Truyền tín hiệu .
D. Điều chế tín hiệu .

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích:

– Máy thu thanh AM là máy điều chế biên độ
– Máy thu thanh FM là máy điều chế tần số .

Câu 21. Khối nào của máy thu thanh thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng, để lựa chọn sóng cần thu?

A. Khối chọn sóng
B. Khối khuếch đại cao tần
C. Khối giao động ngoại sai
D. Khối trộn sóng

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khối chọn sóng có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.         

Câu 22. Nhược điểm của sóng FM là:

A. bị can nhiễu nhiều hơn so với sóng AM .
B. hoàn toàn có thể truyền đi xa hàng nghìn km
C. cự ly truyền sóng ngắn
D. chất lượng âm thanh bị hạn chế .

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nhược điểm của sóng FM: cự ly truyền sóng ngắn, chỉ truyền được cự ly từ vài chục đến vài trăm km, do đó sóng FM thường được sử dụng làm sóng phát thanh trên các địa phương

Câu 23. Chọn một phát biểu sai:

A. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần ( sóng mang ) .
B. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một tín hiệu trung tần .
C. Máy thu sóng phải thích hợp với máy phát sóng .
D. Chỉ có sóng điện ở tần số cao ( > 10 kHz ) mới có năng lực bức xạ sóng điện từ

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần (sóng mang).

Các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 20 : Máy thu hình có đáp án

Trắc nghiệm Bài 22: Hệ thống điện Quốc Gia có đáp án

Trắc nghiệm Bài 23 : Mạch điện xoay chiều ba pha có đáp án
Trắc nghiệm Bài 25 : Máy điện xoay chiều ba pha, máy biến áp ba pha có đáp án
Trắc nghiệm Bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha có đáp án

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập