Giaibaisgk.com 01 4

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10

Học tập
Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương I. Mệnh đề. Tập hợp, sách giáo khoa đại số 10. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10 cơ bản gồm có tổng hợp công thức, triết lý, chiêu thức giải bài tập đại số có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 10 .

Lý thuyết

1. Mệnh đề

2. Tập hợp

3. Các phép toán tập hợp

4. Các tập hợp số

5. Số gần đúng. Sai số

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10 cơ bản. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn khá đầy đủ giải pháp giải bài tập đại số 10 kèm bài giải chi tiết cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10 cơ bản của Bài Ôn tập Chương I. Mệnh đề. Tập hợp cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10

1. Giải bài 1 trang 24 sgk Đại số 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định \ ( \ overline A \ ) theo tính đúng sai của mệnh đề $ A $ .

Trả lời:

Ta có tính đúng sai tương ứng bảng sau :

A Đúng Sai
\(\overline A \) Sai Đúng

2. Giải bài 2 trang 24 sgk Đại số 10

Thế nào là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề \ ( A \ Rightarrow B ? \ ) Nếu \ ( A \ Rightarrow B \ ) là mệnh đề đúng, thì mệnh đề hòn đảo của nó đúng không ? Cho ví dụ minh hoạ .

Trả lời:

Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề \ ( A \ Rightarrow B \ ) là mệnh đề \ ( B \ Rightarrow A. \ )
Nếu mệnh đề \ ( A \ Rightarrow B \ ) là một mệnh đề đúng thì mệnh đề hòn đảo \ ( B \ Rightarrow A \ ) không chắc là mệnh đề đúng .
Ví dụ :
Mệnh đề A = ” \ ( \ Delta ABC \ ) là tam giác đều ” ; Mệnh đề B = “ \ ( \ Delta ABC \ ) là tam giác cân ” .
Hiển nhiên : Mệnh đề \ ( A \ Rightarrow B \ ) : Nếu \ ( \ Delta ABC \ ) đều thì \ ( \ Delta ABC \ ) cân ” là một mệnh đề đúng .Mà mệnh đề \ ( B \ Rightarrow A \ ) : Nếu “ \ ( \ Delta ABC \ ) cân thì \ ( \ Delta ABC \ ) đều ” là một mệnh đề sai .

3. Giải bài 3 trang 24 sgk Đại số 10

Thế nào là hai mệnh đề tương tự ?

Trả lời:

Mệnh đề \ ( A \ Rightarrow B \ ) và mệnh đề hòn đảo \ ( B \ Rightarrow A \ ) đều là những mệnh đề đúng thì hai mệnh đề A và B được gọi là tương tự .

4. Giải bài 4 trang 24 sgk Đại số 10

Nêu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau .

Trả lời:

Nếu mọi thành phần của tập $ A $ đều là thành phần của tập USD B $ thì ta nói rằng tập $ A $ là tập con của tập USD B $ .
Kí hiệu : \ ( A \ subset B \ Leftrightarrow ( x \ in A \ Rightarrow x \ in B ) \ )
Hai tập $ A $ và $ B $ được gọi là bằng nhau nếu \ ( A \ subset B \ ) và \ ( B \ subset A. \ )

5. Giải bài 5 trang 24 sgk Đại số 10

Nêu những định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh hoạ những khái niệm đó bằng hình vẽ .

Trả lời:

– Định nghĩa về hợp USD 2 USD tập hợp $ A $ và $ B $ :
Hợp USD 2 USD tập hợp $ A $ và $ B $ là tập USD C $ gồm những thành phần thuộc tập $ A $ hoặc tập USD B USD. Ký hiệu \ ( A \ cup B = C \ )

\(A \cup B\) Giaibaisgk.com 03 5

– Định nghĩa về giao USD 2 USD tập hợp $ A $ và $ B : USD
Giao $ 2 $ tập hợp $ A $ và $ B $ là tập USD C $ gồm những thành phần vừa thuộc tập $ A $ vừa thuộc tập USD A $. Ký hiệu \ ( A \ cap B = C \ )

\(A \cap B\)  Giaibaisgk.com 04 5

– Định nghĩa hiệu của USD 2 USD tập hợp $ A $ và $ B $ :
Hiệu USD 2 USD tập hợp $ A $ và $ B $ là tập USD C $ gồm những thành phần thuộc tập $ A $ nhưng không thuộc tập USD B USD. Ký hiệu \ ( C = A \ backslash B \ )

A\B Giaibaisgk.com 05 5

Khi \ ( B \ subset A \ ) thì A \ B được gọi là phần bù của $ B $ trong $ A $
Ký hiệu : \ ( { C_A } B. \ )

\({C_A}B\) Giaibaisgk.com 06 3

6. Giải bài 6 trang 24 sgk Đại số 10

Nếu định nghĩa đoạn $ [ a ; b ] $, khoảng chừng USD ( a ; b ) USD, nửa khoảng chừng $ [ a ; b ), ( a ; b ] $, \ ( ( – \ infty ; b { \ rm { ] } }, \, { \ rm { [ } } a ; + \ infty ). \ ) Viết tập hợp \ ( \ mathbb { R } \ ) những số thực dưới dạng một khoảng chừng .

Trả lời:

– Định nghĩa đoạn :
\ ( { \ rm { [ } } a ; b { \ rm { ] = } } \ left \ { { { \ rm { x } } \ in \ mathbb { R } \, { \ rm { | a } } \ le { \ rm { x } } \ le { \ rm { b } } } \ right \ } \ )
– Định nghĩa khoảng chừng :
\ ( ( a ; b ) = \ left \ { { x \ in \ mathbb { R } \, | \, a < x < b } \ right \ } \ ) – Định nghĩa nửa khoảng chừng : \ ( { \ rm { [ } } a ; b ) = \ left \ { { x \ in \ mathbb { R } \, \, | a \ le x \ le b } \ right \ } \ ) \ ( { \ rm { ( } } a ; b { \ rm { ] = } } \ left \ { { { \ rm { x } } \ in \ mathbb { R } \, { \ rm { | a } } < { \ rm { x } } \ le { \ rm { b } } } \ right \ } \ ) \ ( ( – \ infty ; b { \ rm { ] } } = \ left \ { { x \ in \ mathbb { R } \, | x \ le b } \ right \ } \ ) \ ( { \ rm { [ } } a ; + \ infty ) = \ left \ { { x \ in \ mathbb { R } \, | x \ ge a } \ right \ } \ ) Tập số thực \ ( \ mathbb { R } = ( – \ infty ; + \ infty ). \ )

7. Giải bài 7 trang 24 sgk Đại số 10

Thế nào là sai số tuyệt đối của 1 số ít gần đúng ? Thế nào độ đúng chuẩn của một số ít gần đúng ?

Trả lời:

Nếu $ a $ là số gần đúng của số USD a $ thì \ ( { \ Delta _a } = \ left | { \ overline a – a } \ right | \ ) được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng USD a USD .
Nếu \ ( { \ Delta _a } = \ left | { \ overline a – a } \ right | \ le h \ ) thì \ ( a – h \ le \ overline a \ le a + h \ )
Như vậy \ ( \ overline a \ in { \ rm { [ } } a – h ; a + h { \ rm { ] } }. \ )
Ta nói USD h USD là USD 1 $ cận trên của sai số tuyệt đối của \ ( \ overline a \ ) và $ a $ là số gần đúng của \ ( \ overline a \ ) với độ đúng mực USD h USD .

8. Giải bài 8 trang 24 sgk Đại số 10

Cho tứ giác USD ABCD USD. Xét tính đúng sai của mệnh đề \ ( P \ Rightarrow Q \ ) với :
a ) USD P. : “ ABCD $ là một hình vuông vắn ”
USD Q. : “ ABCD $ là một hình bình hành ”
b ) USD P. : “ ABCD $ là một hình thoi ”
USD Q. : “ ABCD $ là một hình chữ nhật ”

Bài giải:

a) Ta có: \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề đúng.

b) Ta có: \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề sai.

9. Giải bài 9 trang 25 sgk Đại số 10

Xét mối quan hệ bao hàm giữa những tập hợp sau
USD A $ là tập hợp những hình tứ giác ;
USD B $ là tập hợp những hình bình hành ;
USD C $ là tập hợp những hình thang ;

$D$ là tập hợp các hình chữ nhật;

USD E $ là tập hợp những hình vuông vắn ;
USD G $ là tập hợp những hình thoi ;

Bài giải:

Ta có : \ ( A \ supset C \ supset B \ supset D \ supset E. \ )
Hoặc : \ ( A \ supset { \ bf { C } } \ supset B \ supset G \ supset E. \ )

10. Giải bài 10 trang 25 sgk Đại số 10

Liệt kê những thành phần của mỗi tập hợp sau :
a ) \ ( A = \ left \ { { 3 k – 2 | k = 0,1,2,3,4,5 } \ right \ } ; \ )
b ) \ ( B = \ left \ { { x \ in \ mathbb { N } | x \ le 12 } \ right \ } \ )
c ) \ ( C = \ left \ { { { { ( – 1 ) } ^ n } | n \ in \ mathbb { N } } \ right \ } \ )

Bài giải:

a) Tập $A = ${$-2; 1; 4; 7; 10; 13$}.

b) Tập $B = ${$0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12$}.

c) Tập $C = ${$-1; 1$}.

11. Giải bài 11 trang 25 sgk Đại số 10

Giả sử $ A, B $ là hai tập hợp số và USD x USD là 1 số ít đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương tự trong những mệnh đề sau :
P. : \ ( x \ in A \ cup B \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, S : x \ in A \, \, và \, \, x \ in B \ \ \ )
Q. : \ ( x \ in A \ backslash B \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, T : x \ in A \, \, hoặc \, \, x \ in B \ \ \ )
R : \ ( x \ in A \ cap B \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, X : \, x \ in A \, \, và \, \, x \ notin B \ )

Bài giải:

Dựa vào khái niệm hợp, giao, con và phần bù của hai tập hợp \ ( A \ ) và \ ( B \ ) ta được :
\ ( P ⇔ T \ )
\ ( R ⇔ S \ )
\ ( Q ⇔ X. \ )

12. Giải bài 12 trang 25 sgk Đại số 10

Xác định những tập hợp sau
a ) \ ( ( – 3 ; 7 ) \ cap ( 0 ; 10 ) \ )
b ) \ ( ( – \ infty ; 5 ) \ cap ( 2 ; + \ infty ) \ )
c ) \ ( \ mathbb { R } \ backslash ( – \ infty ; 3 ) \ )

Bài giải:

a) Ta có: \(( – 3;7) \cap (0;10) = (0;7)\)

b) Ta có: \(( – \infty ;5) \cap {\rm{[}}2; + \infty ) = (2;5)\)

c) Ta có: \(\mathbb{R}\backslash ( – \infty ;3) = {\rm{[}}3; + \infty )\)

13. Giải bài 13 trang 25 sgk Đại số 10

Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số đê tìm giá trị gần đúng USD a $ của \ ( \ sqrt [ 3 ] { { 12 } } \ ) ( tác dụng được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ). Ước lượng sai số tuyệt đối của a .

Bài giải:

Dùng máy tính $ Casio fx 500 MS $ ta tính được :
\ ( \ sqrt [ 3 ] { { 12 } } \ approx 2,289428485. \ )
Kết quả đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba : \ ( \ root 3 \ of { 12 } ≈ 2,289. \ )
Ước lượng sai số tuyệt đối : \ ( \ Delta < 0,001. \ )

14. Giải bài 14 trang 25 sgk Đại số 10

Chiều cao của mọt ngọn đồi là \ ( h = 347,13 m \ pm 0,2 m. \ )
Hãy viết số quy tròn của số gần đúng USD 347, 13. $

Bài giải:

Ta có chiều cao ngọn đồi có những chữ số đáng tin là USD 3 ; 4 ; 7 USD
Số quy tròn của \ ( h = 347,13 ± 0,2 \, m \ ) là \ ( h = 347. \ )

15. Giải bài 15 trang 25 sgk Đại số 10

Những quan hệ nào trong những quan hệ sau là đúng ?
a ) \ ( A \ subset A \ cup B \ )
b ) \ ( { \ rm { A } } \ subset { \ rm { A } } \ cap { \ rm { B } } \ )
c ) \ ( A \ cap B \ subset A \ cup B \ )
d ) \ ( A \ cup B \ subset B \ )
e ) \ ( { \ rm { A } } \ cap { \ rm { B } } \ subset { \ rm { A } } \ )

Bài giải:

Ta có quan hệ :

a) \(A \subset A \cup B\) là đúng.

b) Sai vì: giả sử \(x \in A\) nhưng \(x \notin B.\)

c) \(A \cap B \subset A \cup B\) là đúng.

d) Sai vì: giả sử \(x \in A\) nhưng \(x \notin B.\)

e) \(A \cap B \subset A\) là đúng.

Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án đúng trong các bài tập sau

16. Giải bài 16 trang 26 sgk Đại số 10

Cho các số thực \(a, b, c, d\) và \(a
( A ) \ ( ( a ; \, c ) ∩ ( b ; \, d ) = ( b ; \, c ) \ )
( B ) \ ( ( a ; \, c ) ∩ ( b ; \, d ) = [ b ; \, c ) \ )
( C ) \ ( ( a ; \, c ) ∩ [ b ; \, d ) = [ b ; \, c ] \ )
( D ) \ ( ( a ; \, c ) ∪ ( b ; \, d ) = [ b ; \, d ) \ )

Trả lời:

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng nên B sai.

Đáp án C sai, kết quả đúng là: \((a; \,c) ∩ [b; \, d) = [b; \,c).\)

Đáp án D sai, kết quả đúng là: \((a; \, c) ∪ (b; \, d) = (a; \,d).\)

Vậy : Mệnh đề ( A ) đúng .

17. Giải bài 17 trang 26 sgk Đại số 10

Biết \ ( P ⇒ Q \ ) là mệnh đề đúng. Ta có :
( A ) \ ( P \ ) là điều kiện kèm theo cần để có \ ( Q \ )
( B ) \ ( P \ ) là điều kiện kèm theo đủ để có \ ( Q \ )
( C ) \ ( Q \ ) là điều kiện kèm theo cần và đủ để có \ ( P \ )
( D ) \ ( Q \ ) là điều kiện kèm theo đủ để có \ ( P \ )

Trả lời:

\ ( P ⇒ Q \ ) là mệnh đề \ ( P \ ) suy ra \ ( Q. \ )
\ ( P ⇒ Q \ ) đúng nên \ ( P \ ) là điều đủ để có \ ( Q. \ )
Vậy : Đáp án ( B ) đúng .

Bài trước:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 trang 24 25 26 sgk Đại số 10 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập