articlewriting1

Toán lớp 5 trang 14 Luyện tập

Học tập
Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 14 Luyện tập hay, cụ thể giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5. Mời những bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 5 Luyện tập

Bài 1 trang 14 Toán 5: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2⁤35;  5⁤49;  9⁤38;  12⁤710

Lời giải

2 ⁤ 35 = 2 × 5 + 35 = 135
5 ⁤ 49 = 5 × 9 + 49 = 494
9 ⁤ 38 = 9 × 8 + 38 = 758
12 ⁤ 710 = 12 × 10 + 710 = 12710

Bài 2 trang 14 Toán 5: So sánh các hỗn số:

a ) 3 ⁤ 910 và 2 ⁤ 910 b ) 3 ⁤ 410 và 3 ⁤ 910
c ) 5 ⁤ 110 và 2 ⁤ 910 d ) 3 ⁤ 410 và 3 ⁤ 25

Lời giải

a ) 3 ⁤ 910 và 2 ⁤ 910
Vì 3 > 2 nên 3 ⁤ 910 > 2 ⁤ 910 .
b ) 3 ⁤ 410 và 3 ⁤ 910
Vì 410 < 910 nên 3 ⁤ 410 <3 ⁤ 910 .

c) 5⁤110 và 2⁤910

5 ⁤ 110 = 5 × 10 + 110 = 5110
2 ⁤ 910 = 2 × 10 + 910 = 2910
Vì 5110 > 2910 nên 5 ⁤ 110 > 2 ⁤ 910 .
d ) 3 ⁤ 410 và 3 ⁤ 25
3 ⁤ 410 = 3 × 10 + 410 = 3410
3 ⁤ 25 = 3 × 5 + 25 = 175
Vì 3410 = 175 nên 3 ⁤ 410 = 3 ⁤ 25 .

Bài 3 trang 14 Toán 5: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a ) 1 ⁤ 12 + 1 ⁤ 13 b ) 2 ⁤ 23-1 ⁤ 47
c ) 2 ⁤ 23 × 5 ⁤ 14 d ) 3 ⁤ 12 : 2 ⁤ 14

Lời giải

a ) 1 ⁤ 12 + 1 ⁤ 13 = 32 + 43 = 96 + 86 = 176

b) 2⁤23-1⁤47=83-117=5621-3321=2321              

c ) 2 ⁤ 23 × 5 ⁤ 14 = 83 × 214 = 14
d ) 3 ⁤ 12 : 2 ⁤ 14 = 72 : 94 = 72 × 49 = 149

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập