articlewriting1

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 7 : Định lí giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 99: Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

Lời giải

Ta có : ba định lí là
– Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với nột đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
– Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia
– Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 100:

a ) Hãy chỉ ra giả thiết và Kết luận của định lí : “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau ”
b ) Vẽ hình minh họa định lí trên và viết, giả thiết Kết luận bằng kí hiệu

Lời giải

Ta có :
a ) Giả thiết : Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba
Kết luận : chúng song song với nhau
b ) hình vẽ minh họa

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 7 Trang 100

Giả thiết : a / / c ; b / / c
Kết luận : a / / b

Bài 49 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

a ) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song .
b ) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau .

Lời giải:

a ) Giả thiết : Đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một góc so le trong bằng nhau .
Kết luận : Hai đường thẳng đó song song .
b ) Giả thiết : Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song .
Kết luận : Hai góc so le trong bằng nhau .

Bài 50 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

b ) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết Tóm lại bằng cách kí hiệu .

Lời giải:

a ) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ b thì song song với nhau .
b ) Hình minh họa và viết giả thiết Kết luận bằng kí hiệu :

Giải bài 50 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 50 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Giả thiết: a⊥c, b⊥c

Kết luận : a / / b

Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b ) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết Tóm lại bằng kí hiệu .

Lời giải:

a ) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia .
b ) Hình minh hoa và viết giả thiết Tóm lại bằng kí hiệu :

Giải bài 51 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 51 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 1

GT : a / / b, c ⊥ a
KL : c ⊥ b

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

GT : … ..
KL : … ..

Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 1 Vì…
2 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 2 Vì…
3 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 3 Căn cứ vào…
4 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 4 Căn cứ vào…

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 5

Lời giải:

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 6

Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 1 Vì góc O1 và góc O2 kề bù
2 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 2 Vì góc O3 và góc O2 kề bù
3 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 3 Căn cứ vào 1 và 2
4 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 52 Trang 101 Sgk Toan 7 Tap 1 4 Căn cứ vào 3

Bài 53 (trang 102 SGK Toán 7 Tập 1): Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx’, x’Oy’, x’Oy’, y’Ox đều là góc vuông”.

a ) Hãy vẽ hình
b ) Viết giả thiết và Tóm lại của định lí
c ) Điền vào chỗ trống trong những câu sau

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 102 Sgk Toan 7 Tap 1

d ) Hãy trình diễn lại chứng tỏ một cách ngắn gọn hơn

Lời giải:

a ) Vẽ hình :

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 102 Sgk Toan 7 3 Tap 1

b ) Viết giả thiết và Kết luận :

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 102 Sgk Toan 7 Tap 1 2
c ) Điền vào chỗ trống :

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 53 Trang 102 Sgk Toan 7 2 Tap 1

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập