b1 trang 66 sgk toan 8 t 1 c2

Bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1 – https://skinfresh.vn

Học tập

Đề bài

Tìm x ở hình 5, hình 6:
b1 trang 66 sgk toan 8 t 1 c2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Áp dụng định lý : Tổng những góc của một tứ giác bằng \ ( 360 ^ 0. \ )

Lời giải chi tiết

Áp dụng: Tổng bốn góc trong 1 tứ giác bằng 3600

Ta có:

Ở hình 5

a ) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( ABCD \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \,\,\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0} \cr
& \Rightarrow \widehat D = {360^0} – \left( {\,\,\widehat A + \widehat B + \widehat C} \right) \cr
& \Rightarrow x = {360^0} – \left( {{{110}^0} + {{120}^0} + {{80}^0}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – {310^0} = {50^0} \cr} \)

b ) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( EFGH \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \widehat E + \widehat F + \widehat G + \widehat H = {360^0} \cr
& \Rightarrow \widehat G = {360^0} – \left( {\widehat E + \widehat F + \widehat H} \right) \cr
& \Rightarrow x = {360^0} – \left( {{{90}^0} + {{90}^0} + {{90}^0}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – {270^0} = {90^0} \cr} \)

c ) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( ABDE \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B + \widehat D + \widehat E = {360^0} \cr
& \Rightarrow \widehat D = {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat E} \right) \cr
& \Rightarrow x = {360^0} – \left( {{{65}^0} + {{90}^0} + {{90}^0}} \right) \cr
& \;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – {245^0} = {115^0} \cr} \)

d ) Ta có : \ ( \ widehat { IKM } + 60 ^ 0 = 180 ^ 0 \ ) ( hai góc kề bù ) \ ( \ Rightarrow \ widehat { IKM } = { 180 ^ 0 } – { 60 ^ 0 } = { 120 ^ 0 } \ )\ ( \ widehat { KMN } + 105 ^ 0 = 180 ^ 0 \ ) ( hai góc kề bù ) \ ( \ Rightarrow \ widehat { KMN } = { 180 ^ 0 } – { 105 ^ 0 } = { 75 ^ 0 } \ )Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( MNIK \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \widehat {KMN} + \widehat {MNI} + \widehat {NIK} + \widehat {IKM} = {360^0} \cr
& \Rightarrow \widehat {MNI} = {360^0} – \left( {\widehat {KMN} + \widehat {IKM} + \widehat {NIK}} \right) \cr
& \Rightarrow x = {360^0} – \left( {{{75}^0} + {{120}^0} + {{90}^0}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – {285^0} = {75^0} \cr} \)

Ở hình 6

a ) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( PQRS \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \widehat P + \widehat Q + \widehat R + \widehat S = {360^0} \cr
& \Rightarrow \widehat P + \widehat Q = {360^0} – \left( {\widehat S + \widehat R} \right) \cr
& \Rightarrow x + x = {360^0} – \left( {{{65}^0} + {{95}^0}} \right) \cr
& \Rightarrow 2x = {360^0} – {160^0} \cr
& \Rightarrow x = {{{{360}^0} – {{160}^0}} \over 2} \cr
& \Rightarrow x = {{{{200}^0}} \over 2} \cr
& \Rightarrow x = {100^0} \cr} \)

b ) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác \ ( MNPQ \ ) ta được :

\(\eqalign{
& \widehat M + \widehat N + \widehat P + \widehat Q = {360^0} \cr
& 3x + 4x + x + 2x = {360^0} \cr
& 10x = {360^0} \cr
& x = {{{{360}^0}} \over {10}} = {36^0} \cr} \)

Loigiaihay.com

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập