articlewriting1

Bài 1,2,3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

Học tập

Hướng dẫn Giải và đáp án  bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba.

Bài 1:

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121 ; 144 ; 169 ; 225 ; 256 ; 324 ; 361 ; 400 .

giải bài 1:

√ 121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và – 11 .
√ 144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và – 12 .
√ 169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và – 13 .
√ 225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và – 15 .
√ 256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và – 16 .
√ 324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và – 18 .
√ 361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và – 19 .
√ 400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và – 20 .

Bài 2.

So sánh
a ) 2 và √ 3 ; b ) 6 và √ 41 ; c ) 7 và √ 47 .Quảng cáo

giải bài 2:

Viết mỗi số nguyên thành căn bậc hai của một số ít .
a ) 2 = √ 4. Vì 4 > 3 nên √ 4 > √ 3 hay 2 > √ 3 .
b ) ĐS : 6 < √ 41 c ) ĐS : 7 > √ 47

Bài 3. 

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 ) :
a ) X2 = 2 ; b ) X2 = 3 ;

Quảng cáo
c ) X2 = 3,5 ; d ) X2 = 4,12 ;

giải bài 3:

Nghiệm của phương trình X2 = a ( với a ≥ 0 ) là căn bậc hai của a .
ĐS. a ) x = √ 2 ≈ 1,414, x = – √ 2 ≈ – 1,414 .
b ) x = √ 3 ≈ 1,732, x = – √ 3 ≈ 1,732 .
c ) x = √ 3,5 ≈ 1,871, x = √ 3,5 ≈ 1,871 .
d ) x = √ 4,12 ≈ 2,030, x = √ 4,12 ≈ 2,030 .
— — — — — –

Ôn lại lý thuyết về căn bậc hai

  1. Căn bậc hai số học

Ở lớp 7, ta đã biết :

  • Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.
  • Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a.
  • Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.

ĐỊNH NGHĨA

Với số dương a, số √ a được gọi là căn bậc hai số học của a .
Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0 .
Chú ý. Với a ≥ 0, ta có :
Nếu x = √ a thì x ≥ 0 và x2 = a ;
Nếu x ≥ 0 và x2 = a thì x = √ a .
Ta viết x = √ a < => x ≥ 0 và x2 = a

2. So sánh các căn bậc hai số học

Ta đã biết : Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì √ a < √ b .

Ta có thể chứng minh được: Với hai số a và b không âm, nếu √a < √b thì a < b.    Như vậy ta có định lí sau đây.

ĐỊNH LÍ

Với hai số a và b không âm, ta có :
a < b < => √ a < √ b .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập