articlewriting1

Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập chung>

Học tập
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính
a ) \ ( 1 \ dfrac { 5 } { 7 } \ times \ dfrac { 3 } { 4 } ; \ )
b ) \ ( \ dfrac { { 10 } } { { 11 } } : 1 \ dfrac { 1 } { 3 } ; \ )
c ) \ ( 3,57 \ times 4,1 + 2,43 \ times 4,1 ; \ )
d ) \ ( 3,42 : 0,57 \ times 8,4 – 6,8. \ )

Phương pháp giải:

a, b ) Đổi hỗn số về dạng phân số rồi triển khai phép nhân, phép chia hai phân số .
c ) Áp dụng công thức nhân một tổng với 1 số ít : \ ( ( a + b ) \ times c = a \ times c + b \ times c \ ) .
d ) Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì triển khai phép tính nhân, chia trước, thực thi phép tính cộng, trừ sau .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( 1 \ dfrac { 5 } { 7 } \ times \ dfrac { 3 } { 4 } = \ dfrac { { 12 } } { 7 } \ times \ dfrac { 3 } { 4 } = \ dfrac { { 12 \ times 3 } } { { 7 \ times 4 } } \ ) \ ( = \ dfrac { { 4 \ times 3 \ times 3 } } { { 7 \ times 4 } } = \ dfrac { 9 } { 7 } ; \ )
b ) \ ( \ dfrac { { 10 } } { { 11 } } : 1 \ dfrac { 1 } { 3 } = \ dfrac { { 10 } } { { 11 } } : \ dfrac { 4 } { 3 } = \ dfrac { { 10 } } { { 11 } } \ times \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) \ ( = \ dfrac { { 10 \ times 3 } } { { 11 \ times 4 } } = \ dfrac { { 5 \ times 2 \ times 3 } } { { 11 \ times 2 \ times 2 } } = \ dfrac { { 15 } } { { 22 } } ; \ )
c ) \ ( 3,57 \ times 4,1 + 2,43 \ times 4,1 \ )
\ ( = ( 3,57 + 2,43 ) \ times 4,1 \ )
\ ( = 6 \ times 4,1 \ )
\ ( = 24,6 \ )
d ) \ ( 3,42 : 0,57 \ times 8,4 – 6,8 \ )
\ ( = 6 \ times 8,4 – 6, 8 \ )
\ ( = 50,4 – 6,8 \ )
\ ( = \ ; 43,6 \ )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
\ ( a ) \ ; \ dfrac { { 21 } } { { 11 } } \ times \ dfrac { { 22 } } { { 17 } } \ times \ dfrac { { 68 } } { { 63 } } \ ) \ ( b ) \ ; \ dfrac { 5 } { { 14 } } \ times \ dfrac { 7 } { { 13 } } \ times \ dfrac { { 26 } } { { 25 } } \ )

Phương pháp giải:

Tách tử số và mẫu số thành tích của những thừa số, sau đó chia nhẩm tích ở tử số và mẫu số cho những thừa số chung .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( \ dfrac { { 21 } } { { 11 } } \ times \ dfrac { { 22 } } { { 17 } } \ times \ dfrac { { 68 } } { { 63 } } = \ dfrac { { 21 \ times 22 \ times 68 } } { { 11 \ times 17 \ times 63 } } \ )
\ ( = \ dfrac { { 21 \ times 11 \ times 2 \ times 17 \ times 4 } } { { 11 \ times 17 \ times 21 \ times 3 } } \ ) \ ( = \ dfrac { { 2 \ times 4 } } { 3 } = \ dfrac { 8 } { 3 } \ )
b ) \ ( \ dfrac { 5 } { { 14 } } \ times \ dfrac { 7 } { { 13 } } \ times \ dfrac { { 26 } } { { 25 } } = \ dfrac { { 5 \ times 7 \ times 26 } } { { 14 \ times 13 \ times 25 } } \ )
\ ( = \ dfrac { { 5 \ times 7 \ times 13 \ times 2 } } { { 7 \ times 2 \ times 13 \ times 5 \ times 5 } } = \ dfrac { 1 } { 5 } \ )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài \ ( 22,5 m \ ), chiều rộng \ ( 19,2 m \ ). Nếu bể chứa \ ( 414,72 m ^ 3 \ ) nước thì mực nước trong bể lên tới \ ( \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

– Tính diện tích quy hoạnh đáy bể = chiều dài \ ( \ times \ ) chiều rộng .
– Tính chiều cao mực nước trong bể = thể tích nước trong bể \ ( : \ ) diện tích quy hoạnh đáy bể .
– Tính độ cao của bể = chiều cao mực nước trong bể \ ( : 4 \ times 5 \ ) .

Lời giải chi tiết:

Diện tích đáy bể bơi là:

\ ( 22,5 × 19,2 = 432 \ ; ( m ^ 2 ) \ )
Chiều cao mực nước trong bể là :
\ ( 414,72 : 432 = 0,96 \ ; ( m ) \ )
Chiều cao hồ bơi là :
\ ( 0,96 : 4 × 5 = 1,2 \ ; ( m ) \ )
Đáp số : \ ( 1,2 m \ ).

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một con thuyền đi với tốc độ 7,2 km / giờ khi nước lặng, tốc độ của dòng nước là 1,6 km / giờ .
a ) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
b ) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :
– Vận tốc xuôi dòng = tốc độ khi nước lặng + tốc độ dòng nước .
– Vận tốc ngược dòng = tốc độ khi nước lặng – tốc độ dòng nước .
– Quãng đường = tốc độ xuôi dòng × thời hạn đi xuôi dòng = tốc độ ngược dòng × thời hạn đi ngược dòng .

Lời giải chi tiết:

a ) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là :
7,2 + 1,6 = 8,8 ( km / giờ )
Thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ sẽ đi được số ki-lô-mét là :
8,8 × 3,5 = 30,8 ( km )
b )
Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là :
7,2 – 1,6 = 5,6 ( km / giờ )
Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông dài 30,8 km là :
30,8 : 5,6 = 5,5 ( giờ )
5,5 giờ = 5 giờ 30 phút
Đáp số : a ) 30,8 km ;
b ) 5 giờ 30 phút.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Tìm \ ( x \ ) :
\ ( 8,75 \ times x + 1,25 \ times x = 20 \ )

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một số ít với một tổng :
\ ( a \ times c + b \ times c = ( a + b ) \ times c \ )

Lời giải chi tiết:

\ ( 8,75 \ times x + 1,25 \ times x = 20 \ )
\ ( \ left ( { 8,75 + 1,25 } \ right ) \ times x = 20 \ )

          \( 10 \times x\; = 20 \)

\ ( \ ; x = 20 : 10 \ )
\ ( \ ; x = 2 \ )

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập