articlewriting1

60 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại có đáp án chi tiết (phần 1)

Học tập

60 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại có đáp án chi tiết (phần 1)

60 bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại có đáp án chi tiết (phần 1)

Câu 1. Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

Quảng cáo

A. Giảm đi .
B. Không biến hóa .
C. Tăng lên .
D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần .
Hiển thị lời giải
Chọn C
Điện tở của dây kim loại nhờ vào vào nhiệt độ Rt = R0 ( 1 + αt ), với thông số nhiệt điện trở α > 0 nên khi nhiệt độ tăng thì điện trở của dây kim loại tăng .

Câu 2. Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở suất kim loại đó

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần .
C. không đổi. D. tăng 4 lần .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 3. Khi đường kính của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại

A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần .
C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 4. Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

Quảng cáo

A. Do nguồn năng lượng của hoạt động có hướng của electron truyền cho ion ( + ) khi va chạm .
B. Do nguồn năng lượng xê dịch của ion ( + ) truyền cho eclectron khi va chạm .
C. Do nguồn năng lượng của hoạt động có hướng của electron truyền cho ion ( – ) khi va chạm .
D. Do nguồn năng lượng của hoạt động có hướng của electron, ion ( – ) truyền cho ion ( + ) khi va chạm .
Hiển thị lời giải
Chọn A
Nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là do nguồn năng lượng của hoạt động có hướng của electron truyền cho ion ( + ) khi va chạm .

Câu 5. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là:

A. Do sự va chạm của những electron với những ion ( + ) ở những nút mạng .
B. Do sự va chạm của những ion ( + ) ở những nút mạng với nhau .
C. Do sự va chạm của những electron với nhau .
D. Cả B và C đúng .
Hiển thị lời giải
Chọn A
Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là do sự va chạm của những electron với những ion ( + ) ở những nút mạng .

Câu 6. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do:

A. Chuyển động vì nhiệt của những electron tăng lên .
B. Chuyển động khuynh hướng của những electron tăng lên .
C. Biên độ giao động của những ion quanh nút mạng tăng lên .
D. Biên độ giao động của những ion quanh nút mạng giảm đi .
Hiển thị lời giải
Chọn C
Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do biên độ xê dịch của những ion quanh nút mạng tăng lên .

Câu 7. Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở 50oC, có điện trở suất α = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 100oC là:

Quảng cáo

A. 86,6 Ω B. 89,2 Ω
C. 95 Ω D. 82 Ω
Hiển thị lời giải
Chọn A
Áp dụng công thức Rt = R0 ( 1 + αt ) ,

ta suy ra
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 8. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp .
B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp .
C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp .
D. thực chất của chỉ một trong hai kim loại cấu trúc nên cặp .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 9. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại .
B. thực chất của kim loại .
C. size của vật dẫn kim loại .
D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 10. Pin nhiệt điện gồm hai dây kim loại

A. hàn với nhau, có một đầu được nung nóng .
B. khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng .
C. khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng .
D. khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron .
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi
C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm .
D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra công dụng nhiệt .
Hiển thị lời giải
Chọn C
Hạt tải điện trong kim loại là electron. Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm .

Câu 12. Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120Ω ở nhiệt độ 20oC, điện trở của sợi dây đó ở 179oC là 204Ω. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm:

A. 4,8. 10-3 K – 1 B. 4,4. 10-3 K – 1
C. 4,3. 10-3 K – 1 D. 4,1. 10-3 K – 1
Hiển thị lời giải
Chọn B .
Điện trở suất của kim loại tăng theo hàm bậc nhất của nhiệt độ nên :
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 13. Khi nhiệt độ của khối kim loại tăng lên 2 lần thì điện trở suất của nó

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần .
C. không đổi. D. tăng lên .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 14. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là sự va chạm của các

A. electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng .
B. electron tự do với nhau trong quy trình hoạt động nhiệt hỗn loạn .
C. ion dương nút mạng với nhau trong quy trình hoạt động nhiệt hỗn loạn .
D. ion dương hoạt động khuynh hướng dưới tính năng của điện trường với những electron .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi cho hai thanh kim loại có thực chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì :
A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn .
B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia .
C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có tỷ lệ electron lớn sang kim loại có tỷ lệ electron nhỏ hơn .
D. Không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra .
Hiển thị lời giải

Chọn C

Khi cho hai thanh kim loại có thực chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì có sự khuếch tán eletron từ kim loại có tỷ lệ electron lớn sang kim loại có tỷ lệ electron nhỏ hơn .

Câu 16. Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ:

A. Ôm kế và đồng hồ đeo tay đo thời hạn .
B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ .
C. Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đeo tay đo thời hạn .
D. Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đeo tay đo thời hạn .
Hiển thị lời giải
Chọn B
Để xác lập được sự đổi khác của điện trở theo nhiệt độ ta cần những dụng cụ : vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ .

Câu 17. Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có thực chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau .
B. Hai thanh kim loại có thực chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau .
C. Hai thanh kim loại có thực chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau .
D. Hai thanh kim loại có thực chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau .
Hiển thị lời giải
Chọn B
Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ nhiệt điện chỉ xảy ra khi hai thanh kim loại có thực chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau .

Câu 18. Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:

A. Hiệu nhiệt độ ( T1 – T2 ) giữa hai đầu mối hàn .
B. Hệ số nở dài vì nhiệt α .
C. Khoảng cách giữa hai mối hàn .
D. Điện trở của những mối hàn .
Hiển thị lời giải
Chọn A
Suất điện động nhiệt điện nhờ vào vào : Hiệu nhiệt độ ( T1 – T2 ) giữa hai đầu mối hàn .

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có thực chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau .
B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do hoạt động nhiệt của những hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không như nhau .
C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ ( T1 – T2 ) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện .
D. Suất điện động nhiệt điện E giao động tỉ lệ với hiệu nhiệt độ ( T1 – T2 ) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện .
Hiển thị lời giải
Chọn C
Suất điện động nhiệt điện E giao động tỉ lệ với hiệu nhiệt độ ( T1 – T2 ) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện .

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Đối với vật tư siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu điện thế trong mạch .
B. Điện trở của vật siêu dẫn bằng không .
C. Đối với vật tư siêu dẫn, có năng lực tự duy trì dòng điện trong mạch sau khi ngắt bỏ nguồn điện .
D. Đối với vật tư siêu dẫn, nguồn năng lượng hao phí do toả nhiệt bằng không .
Hiển thị lời giải
Chọn A
Đối với vật tư siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta không phải duy trì một hiệu điện thế trong mạch .

Câu 21. Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương. B. electron tự do .
C. ion âm. D. ion dương và electron tự do .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 22. Kim loại dẫn điện tốt vì

A. tỷ lệ electron tự do trong kim loại rất lớn .
B. khoảng cách giữa những ion nút mạng trong kim loại rất lớn .
C. giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở những chất khác .
D. tỷ lệ những ion tự do lớn .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 23. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp .
B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao .
C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định .
D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 24. Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp .
B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp .
C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp .
D. thực chất của chỉ một trong hai kim loại cấu trúc nên cặp .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 25. Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

A. Tăng khi nhiệt độ giảm .
B. Tăng khi nhiệt độ tăng .
C. Không đổi theo nhiệt độ
D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào vào thực chất kim loại
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 26. Hiện tượng siêu dẫn là khi nhiệt độ

A. hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm bất ngờ đột ngột đến giá trị bằng không .
B. hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng bất thần đến giá trị khác không .
C. tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm bất thần đến giá trị bằng không .
D. tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm bất thần đến giá trị bằng không .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng ? Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì

A. có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn .
B. có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia .
C. có sự khuếch tán eletron từ kim loại có tỷ lệ electron lớn sang kim loại có tỷ lệ electron nhỏ hơn .
D. không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 28. Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi hai thanh kim loại có bản chất

A. khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau .
B. khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau .
C. giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau .
D. giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 29. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

A. những ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường .
B. những electron tự do ngược chiều điện trường .
C. những ion, electron trong điện trường .
D. những electron, lỗ trống theo chiều điện trường .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 30. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 (V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là

A. E = 13,00 mV. B. E = 13,58 mV .
C. E = 13,98 mV. D. E = 13,78 mV .
Hiển thị lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức E = αT ( T2 – T1 ) = 13,78. 10-3 V = 13,78 mV .
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dong-dien-trong-kim-loai.jsp

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập