articlewriting1

Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Qúa trình này là ở…

Học tập

1. Bộ NST lúa nước 2n = 24, tế bào lúa nước đang ở kì sau nguyên phân có số NST là bao nhiêu?

A. 24 NST đơn ; B. 24 NST kép ; C. 48 NST kép ; D. 48 NST đơn .

2. Trong quá trình phân bào, NST nhân đôi ở kì nào?

            A. Kì đầu;                   B. Kì giữa;                  C. Kì trung gian;                     D. Kì sau.

3. Từ một tế bào 2n NST sau khi giảm phân cho ra:

A. 2 tế bào có n NST ; B. 4 tế bào có n NST ;C. 2 tế bào có 2 NST ; D. 4 tế bào có 2 n NST .

4. Từ một tế bào qua 3 lần nguyên phân liên tiếp cho ra:

A. 8 tế bào con ; B. 7 tế bào con ; C. 6 tế bào con ; D. 4 tế bào con .

5. Trong phân tử ADN, theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân, trường hợp nào là đúng?         

A. T = A ; X = G ; B. A + G ; T + X ;C. Cả A và B sai ; D. Cả A và B đúng .

6. Gen B có số nucleotit loại A = 200, loại X = 400. Số nucleotit còn lại là:

A. T = G = 400 ; B. T = G = 600 ;C. T = 200, G = 400 ; D. không tính được .

7. Đột biến gây bệnh Đao ở người là do:

A. bệnh nhân có 1 NST 20 ( 2 n – 1 ) ; B. bệnh nhân có 3 NST 20 ( 2 n + 1 ) ;C. bệnh nhân có 1 NST 21 ( 2 n – 1 ) ; D. bệnh nhân có 3 NST 21 ( 2 n + 1 ) .

8. Ở bắp 2n = 20 NST, số NST của bắp ở thể tứ bội là:

A. 30 NST ; B. 35 NST ; C. 40 NST ; D. 80 NST.

9Biến dị tổ hợp là:

a. Sự tổng hợp lại những tính trạng của P làm Open kiểu hình khác P .b. Sự tổng hợp lại những tính trạng của P làm Open kiểu hình giống P .c. Sự tổng hợp lại những tính trạng của P làm Open kiểu gen giống P .d. Sự tổng hợp lại những gen của P làm Open kiểu hình giống P .

10. Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về:

a. Số lượng, trạng thái, cấu trúc. b. Số lượng, hình dạng, cấu trúc .c. Số lượng, hình dạng, trạng thái. d. Hình dạng, trạng thái, cấu trúc .

11. Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào?

a. Kì trung gian. b. Kì đầu. c. Kì giữa. d. Kì sau .

12. Đơn phân của phân tử ADN là nuclêôtit gồm 4 loại là:

a. A, T, G, X. b. A, U, G, X. c. A, T, U, X. d. A, T, G, U .

Câu 5. Ở đậu Hà Lan, Gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng hạt xanh; Gen B quy định tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng hạt nhăn. Khi cho lai hai giống đậu hạt vàng, vỏ nhăn với hạt xanh, vỏ trơn thu được F1 đều cho hạt vàng, vỏ trơn.

Hãy chọn kiểu gen của P tương thích với phép lai trên trong những công thức lai sau đây :a. P : AABB x AAbb. b. P : AAbb x aaBB. c. P : Aa x Aa. d. P : Aabb x aaBB

13. Ở ruồi giấm, 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì giữa của quá trình giảm phân I. Số NST trong tế bào đó là:

a. 4. b. 32. c. 16. d. 8 .

Câu 7. Có 2 phân tử ADN thực hiện nhân đôi liên tiếp 3 lần, số phân tử  ADN. con tạo thành là:

a. 2. b. 4. c. 8 d. 16

14. Một noãn bào bậc 1 có kí hiệu là AaBb khi giảm phân cho mấy loại trứng?

 a.  1.                           b. 2.                             c. 3.                             d. 4.

15. Kiểu hình của một cá thể được quy định bởi yếu tố nào?

a. Kiểu gen trong giao tử b. Điều kiện môi trường tự nhiên sốngb. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên c. Kỹ thuật chăm nom

16. Ở ruồi giấm, 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST trong tế bào đó là:

a. 16. b. 8. c. 4. d. 32 .

Câu 11.Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là:

a. 3 b. 49 c. 47 d. 45

17. Nguồn nguyên liệu chủ yếu trong chọn giống là gì?

a. Đột biến gen b. Thường biến c. Đột biến NST d. Đột biến gen và đột biến NST .

18.:Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các Nuclêotit như sau:

… A – G – X – G – A – T – G …Thì đoạn mạch bổ trợ sẽ là :

A.  … G – T – G – X – T – T – G …                             B.  … G – A – G – X – U – A – G …

C.  … T – X – G – X – T – A – X  …                          D.  … G – A – G – X – T – A – G …

19.: Kết thúc quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ tạo ra mấy tế bào con.

    A. 2                                   B. 3                                   C. 4                                   D. 1

20. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là:

A. Chuyển đoạn NST 21.                                           B. Mất đoạn NST 21.

C. Đảo đoạn NST 21.                                   D. Lặp đoạn NST 21.

21. Phát biểu nào sau đây là  đúng ?

1. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu tác động ảnh hưởng của môi trường tự nhiên2. Kiểu hình là tác dụng tương tác giữa kiểu gen và thiên nhiên và môi trường3. Tính trạng chất lượng phụ thuộc vào hầu hết vào kiểu gen4. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen chứ không truyền cho con tính trạng có sẵn .

A. 1,2,3                           B. 1,3,4                     C. 2,3,4                                D. 3,4

22. : Ở bí, quả tròn là tính tạng trội (B) và quả bầu dục là tính trạng lặn (b). Nếu cho lai quả bí tròn (Bb) với quả bí bầu dục (bb) thì kết quả F1 sẽ là.

    A. 25% BB : 50% Bb : 25% bb                                  B. 100% BB

    C. 50% Bb : 50% bb                                                   D. 100% Bb

23. Cho giao phấn giữa cây bắp thân cao và cây bắp thân thấp thu được F1 : 50% cây thân cao : 50% cây thân thấp. Đây là phép lai gì.

    A. Lai 1 cặp tính trạng.     B. Trội không hoàn toàn.

    C. Lai phân tích.                                                         D. Trội hoàn toàn.

24.  Kì nào sau đây được xem là thời kì sinh trưởng của tế bào trong quá trình nguyên phân.        

A. Kì đầu.            B. Kì trung gian.                                C. Kì giữa.                        D. Kì sau.

25. Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là.

    A. Từ 1 tế bào mẹ (2n) cho 4 tế bào con (n)

    B. Từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con.

    C. Là hình thức sinh sản của tế bào.

   D. Trãi qua kì trung gian và giảm phân.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập