articlewriting1

Giải bài tập Vật lí lớp 11 – Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế – LỚP 11

Học tập
Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho năng lực sinh công của điện trường trong sự chuyển dời của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia .Điện thể của điện trường tại một điểm gây ra bởi điện tích điểm Q. đặt trong điện trường đồng chấtĐiện thế ở vô cực bằng không

Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại điểm đó một điện tích q (đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng).

Nguồn website giaibai5s.com

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
  • Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho năng lực sinh công của điện trường khi đặt tại điểm đó một điện tích q ( đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ nguồn năng lượng ) .

Điện thế của điện trường tại điểm M
Ivm – Amoo Ww
aq

Điện thế ở vô cực bằng không
Điện thể của điện trường tại một điểm gây ra bởi điện tích điểm Q. đặt trong điện trường đồng chất

  • Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho năng lực sinh công của điện trường trong sự chuyển dời của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia .

UMN = Vw – việt nam = Ama
MN
V
VM = AMO

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác lập như thế nào ?

Giải Điện thế tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về năng lực sinh công khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác lập bằng thương số của công của lực điện công dụng lên q khi q vận động và di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q .
AM
9 Đơn vị điện thế là vôn ( V )
Trong công thức trên, nếu q = 1 C ; AM = 1 ] = VM = 1V | 2. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì ?
Giải Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho năng lực sinh công của lực điện trong sự vận động và di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác lập bằng thường số của công lực điện tác | dụng lên điện tích q trong sự chuyển dời từ M đến N và độ lớn của q. 3. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích q chuyển dời giữa hai điểm đó .
Giải U V – V AMO – ANO – AM0o – Anoo – AMN .
9 9 4. Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường và nói rõ điều kiện kèm theo vận dụng hệ thức đó .
Giải
.
7 al
.
+

+

zl
+
+
AMN = q. E.d với d = MN UMN = Ann – qEd = E.d
9 Vậy U = E.d Điều kiện vận dụng là khi E là điện trường đều

  1. Biết hiệu điện thể UMN = 3 V. Hỏi biểu thức nào dưới đây chắc như đinh

đúng ? A. Vm = 3 V ;

  1. việt nam = 3 V : … C. VM – việt nam = 3V ;

D.VN – VM = 3V .

  • Giải UMN = 3V – VM – việt nam = 3V + Chọn câu

c 6. Khi một điện tích q = – 2 C vận động và di chuyển từ điểm M đến điểm N trong
điện trường thì lực điện sinh công – 6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây. : A. + 12 V ;. B. – 12 V ; C. + 3 V ; D. – 3V .
Giải. UN – AMN = 6 = 3V > Chọn câu C
.

  1. Chọn câu đúng .

Thả một êlectron không tốc độ bắt đầu trong một điện trường. Electron đó sẽ

  1. hoạt động theo một đường sức điện. | B. hoạt động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp .
  2. chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao. D. Đứng yên .

Giải Do electron mang điện tích âm nên êlectron hoạt động ngược
hướng với điện trường. > Chọn câu C 8. Hai bản sắt kẽm kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1 cm .
Hiệu điện thế giữa hai bản dương và âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng chừng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm .
Giải Cường độ điện trường giữa hai bản sắt kẽm kim loại E = = 1 = 12000 V / m
|
d
10-4
Hiệu điện thế giữa bản dương ( điểm B ) và điểm M UBM = V8 — Vm = E.dgm = 12000.4.10 – 3 = 48 V Mặt khác ta có : U = UAB = Vp – VA = 120 V
Với VA = 0 VB = 120 V

(2) : : : Từ (1) và (2) » VM = VB – 48 = 120 – 48 = 72 V Vậy điện thế tại điểm M nằm giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm là

VM = 72 V 9. Tính công mà lực điện tính năng lên một electron sinh ra khi nó hoạt động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50 V .
Giải Công của lực điện tính năng lên êlectron khi electron chuyển dời từ M đến N
AMN = Umn. q = 50. ( – 1,6. 10-19 ) = – 80.10 – 19 J = – 8.10 – 18J

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập